د ښځو سازمانو کی سرمایه ګذاری د ټکنالوجی او اجتماعی رسانو برخه کی

Posted on at


یو کال مخته انکس فلم قاطع تصمیم د ښځو باندی سرمایه ګذاری په اړه د انکس ښځو سازمان جوړولو سره ونیولو. اوس کولی شو د د دغه تصمیم درستوالی او ښه والی باندی یی پوه شو. ستاسو نه دعوت کوم چی انکس فلم شبکی او انکس ښځو سازمان امتیاز ته یو سر ووهی.

ویژه امتیاز یو د اندازه ګیری معیار د کاربرانو لاس رسنی, نفوذ او توانایی لپاره یی په اجتماعی رسانو کی دی. ویژه امتیاز یو ښه نمونه ده چی د هغو پر اساس د موضوع فراهم کونکی, لیکونکی او فلم جوړونکی خپل مالی پاداش لاسته راوړی. دغه د نورو اجتماعی سازمانو امتیازو نه لکه د کلات (Klout)  او کرید (Kreed)  نه متفاوت دی. انکس فلم ویژه امتیاز کاربرانو ته د مالی په توکه انعام ورکوی, په دغه صورت کی چی نور دا رنکه شریط نه لری. 

د انکس فلم متوسطه امتیاز په نړیواله سطح کی په اوس محال کی 17 دی. د ښځو متوسطه امتیاز 21 او د نرانو 15 دی. په دغه حساب کی د ښځو ویژه امتیاز 40% د نرانو نه ډیر دی!

د پرمختک په لور هیوادو کی د لکه افغانستان د ښځو ویژه امتیاز 29 او د نرانو 22 دی. د دغه آمار نظر سره ښځی په افغانستان کی د نرانو نه 32% ډیر کار او فعالیت کوی. دغه په ډیره واضع توکه یوه تجارتی ټکی په نمایش کښښدی چی سرمایه ګذاری د ښځو سازمانو باندی د ټکنالوجی او اجتماعی رسانو کی د انکس فلم اجتماعی او تجارتی کلیدی موفقیت دی. 

ښځی په ویژه د پرمختک په لور هیوادو کی محدوده لاس رسنه د مالی منابعو او ټکنالوجی سره لری. ښځی په انکس فلم کی یی کولی شی چی د خپل ځان نه ډیر فعالیت وښایی او درامد لاس ته راوړی. فقط تصور وکړی چی څه پیښه به را منځ ته شی په دغه صورت کی چی ښځی همرنکه لاسته رسنی د مالی منابعو او ټکنالوجی کی د نرانو سره ولری. 

نړیواله جنسیتی فرق:

 

 

زما مقاله په دغه اړه ووایی. ځرنکه انجونی زده کونکی د انکس فلم کار اخیستلو نه درامد لاس ته راوړی, زده کړه, تجارت او پایداره بشردوستی.

میشایل (Mashable) او تیک کرنچ (Tech Crunch)  لیکونکی کولی شی د ښځو توانمند کولو ته د منځنی او جنوبی آسیا کی او د هغو فراسو سره یی کمک یی ورسوی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160