چت کردن یا نکردن؟ مساله این است!

Posted on at


گفت: نمیتوانم روی کامپیوتر و تب لت کتاب بخوانم. 


کتاب باید روی ورق چاپ شده باشد که بتوان به صورت فیزیکی ورق زد و در صورت لزوم مچاله اش کرد.


فکر کردم در دنیای امروز عادت غریبی ست. مگر چند کتاب فیزیکی را میتوانی کول کنی و از این سر دنیا به آن سر دنیا ببری؟ 


مدت ها طول کشید تا بفهمم که از مکالمه ماشینی- تلفن و چت کردن- داشتن در حد تنفر بیزارم.


عموما تلفنهای ناشناس بی پاسخ می مانند و یا توسط کس دیگری پاسخ داده میشوند.


خیلی کم اتفاق می افتد که چراغ چت فیس بوک یا جی میلم روشن شود. در واقع همان مواقع هم اتفاقی ست. 


برای اطرافیان آدم -چت گریز- مثل من ، فهمیدن این که صحبت کردن مجازی باکسی برای من، معاشرت محسوب نمیشود ، بسیار دشوار است.


به نظرم ارتباطات باید انسانی و رو در رو باشد.و شاید ریشه این بیزاری سوتفاهم هاست. تو پشت میز کارت نشسته ای و درگیر جواب دادن به یک ایمیل کاری مهم هستی و کسی از آن سوی دنیا خوابش نبرده و دلش میخواهد گپ بزند و فهمیدن این که تو کار داری بسیار مشکل است برایش. یا تو می خواهی بخوابی و کسی تازه بیدار شده و می خواهد حرف بزند و خمیازه بیدار شدنش را می کشد.


گاهی هم نمیتوانی کنایه ها و آواها را از طریق چت روم ها بگیری یا برسانی! شکلکهای الکترونیکی در نهایت خلاقیتشان هم هنوز مسخره اند!


این روزها بیشتر به این موضوع فکر میکنم که آدمی باید عادت های قدیمی اش را تغییر بدهد . آدم های زندگی ات در گوشه گوشه دنیا و در ساعات متفاوت پراکنده می شوند و دلتنگی فقط می تواند پشت پنجره مجازی چت روم رفع شود. خواه یکی در آستانه بیداری باشد و دیگری وسط کار نیمروزی اش!


 About the author

MasumaIbrahimi

معصومه ابراهیمی مدیر خانه فرهنگ افغانستان است و در کابل زندگی میکند.

Masuma Ibrahimi is Director of Afghanistan Cultural House. She is living in Kabul.

Subscribe 0
160