تیلفن ومبایل درافغانستان

Posted on at


درقرن 19 بسیاری ازاختراعات درزمینه ارتباطات ورسانه های جمعی صورت گرفته است.مانند کمره عکاسی/ماشین سینما/چاپ وغیره که زندگی مردم رانکشاف قابل ملاحظه داد.مهمترین اختراع ان درزمینه تیلفون وتلگراف بود.که زمینه ارتباطات سریع رابه فواصل دورمساعد ساخت .تیلفون ازدو کلمه تشکیل شده که عبارت از(تیلی)به معنای گفتن و(فن)بمعنی صدا است

.

نخستین دستگاه تیلفون کشور که باسیم مسی دربین محل سکونت امیر حبیب الله خان و برادرش بطول تقریبآ یک کیلو متر فعالیت میکرد.ودرکشور ما اولین سویچبورد بطری دارتلیفون که ظرفیت 25 لین را داشت درزمان حبیب الله خان درسال 1287 ه ش در برج شمال ارگ بکار انداخته شد .درزمان امان الله خان در سال 1298 ه ش یک سوسچبورد را درشآه در شمشیره نصب نمود.وارتباط تیلفونی بین مرکز وسایر ولایات برقرار شد.همچنان پایتخت توسط تلگراف بامراکز بین لمللی نصب شد.در ابتدا استفاده تیلفون بین دوایر دولتی مروج بود.بعدآ اشخاص انفرادی نیز توانستند از مراکز ولایات به هم ارتباط داشته باشند.

استفاده از تیلفون بل تمدید لین سیمی ونصب پایه ها در خط سیر شاهرآ ها امکان پذیر گردیده بود.

تیلفون ابتدا دارای اندل مخصوص غرض برقرار نمودن ارتباط با مرکز پخش وسایر مسولین بکار میرفت

.

در سال 1322 ه ش نخستین دستگاه 5000 لینه اتوماتی از کمپنی زیمنس آلمان خریداری ودر شهر کابل بکار انداخته شد.واولین مخابره تیلفونی بین کابل وپاریس بر قرار شد. هم چنان مراکزترانزیتی  مخابه تیلیفونی افغانستان را به سایر کشورها ارتباط داد .

بعدها تیلفون به شکل پیش رفته به شکل انالوگ ودیجیتل تبدیل گردید.که ارتباطات ولایتی وبین المللی این مراکز تیلیفونی از طریق ستلایت تامین شد

.    About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160