افغانستان - مالدیو

Posted on at


شرایط ما دراین دوره ازمسابقات بسیارتغییرکرده.منظورم این است که ما یعنی تیم ملی افغانستان آمدیم ثابت کنیم که حرفی برای گفتن داریم وادعای قهرمانی داریم. بچه های ماامروزیک سروگردن ازتیم مالدیو بالاتر بودندوبا بازی خوبشان که توب ومیدان را دراختیار داشتن نشان دادن که امسال شرایط چیز دیگریست.ما بااینکه مساوی کردیم وامتیازمان با مالدیویکی بود به دلبل تفاضل گل کمتر درجای دوم ایستادیم.ازارزشهای ماچیزی کم نشد چون که اکثرکارشناسان براین نظرند که اگرافغانستان میبرد درنیمه نهایی به مقابل هند میرفت چراکه این تیم تماشاگرنداشت وافغانستان زیرتاثیرشان نمیرفت وچون که نبال میزبان هست وبا 25000 هزارتماشاگر میاید شاید افغانستان زیرتاثیربرود ومنجربه حذف ایشان شود.ولی من براین باورم که مابایدتجربه این میدان ها راکسب کنیم .قبول دارم که سخته ولی این بازی برای ماحکم فینال رادارد واگربتونیم ازین سدبگذربم فینال هم ازهان ماست ، ..

 About the author

160