د فلم پرمختک په اجتماعی رسانو کی ۱۰۱- فیس بوک

Posted on at

This post is also available in:

د جنیفر بورن(Jennifer Bourene)  اثر

د هغو وخت رسیدلی دی چی د فلم پرمختک په اجتماعی رسانو کی توجه وکړو. فیس بوک هغه شبکه ده چی د هغو باندی کولی شو د ملکرو او خپلوانو سره په اړیکه اوسی. او د یو بل نه ساتنه وکړو. اوس دا شبکه په پراخه توکه د شرکتونو٫ تجارتی نښو باندی او په انفرادی توکه باندی د پرمختک لپاره تر نه کار اخیستل کیږی. په دغه صورت کی څرنکه کولی شی د فیس بوک نه د یو بازار پیدا کونکی په توکه د فلمو لپاره مو تر نه کار واخلو. 

کولی شی مقالی د تویتر (Twitter)٫ لنک ان (Linkedin) او پاینتریست (Pinterest) په اړه دلته ولولی. 

په لاندی کی یوه مجموعه د توصیو او نکتو نه د فیس بوکه بهینی کار اخیستلو نه د خپلو فلمو پرمختک لپاره و په آنلاینه توکه شته دی او د خپل ځان پرمختک مو د یو لوبغاړی په توکه شته دی او هم خبرونه د فلم صنعت په اړه ولولی. 

کولی شی خپل کارونه مو په انفرادی توکه د شخصی فیس بوک کار اخیستلو نه پرمختک وکړی او یا یوه فیس بوک پاڼه د خپل ځان لپاره مو٬ او یوه د فلمو او پروګرامو لپاره مو جوړه کړی. وروسته کولی شی د دغو ټولو پاڼو او حسابونو نه مو خپلی درونمایی مو په کډون .کښښ دی

۱- که غواړی دخپلی شخصی فیس بوک پاڼی نه کار واخلی٫ هغه په حرفه ای توکه یی جوړ کړی. د (دندی معلومات) برخه کی مو خپله دنده مو د یو فلم جوړونکی په توکه٫ د هغه شرکت او یا هم کارګاه چی کار کی کړی نوم یی ولیکی. او نورو حسابونو ته مو په اجتماعی رسانو کی٫ خپلی فیس بوک پاڼی ته موٍ٫ خپل تارنماګانی او بلاګو نه ورسره یی په اړیکه کړی. خپل حساب مو د ټولو په لاس کی یی واچوی ترڅو چی په راحته توکه وکولی شی یوی پاڼی ته لایک ورکړی٫ او ستاسره هم ملکری شی.

۲- د یو فلم جوړونکی په توکه ځان ته یوه فیس بوک پاڼه جوړه کړه. خپل پاڼه دې د لوبغاړی/ کاګردان برخه کی یی کړه. د (په اړه٫ About) برخه کی خپله دنده دی تشریح کړه او د اړتیا وړ لینکونه دی د فلم لیدلو لپاره هلته یی کښښ ده. ټول دغه لینکونه د خپل تارنما سره دی وتړه. د خپل کاربردی حساب عکس او خپل عکس کار اخیستلو نه دې د پوښی قسمت کی یی یو نظر د کار  په اړه دی ولیکه او نورو ته یی منتقله کړه. 

د جیف چیبا(Jeff Chiba) فلم جوړونکی فیس بوکه پاڼه

۳- د خپلو اوسنی د کار لاندی  بروګرامو او فلمو لپاره مو پاڼه جوړه کړی. خپله پاڼه مو د فلمو برخه کی واچوی٫ او د خپل فلم تشریح ته مو د (په اړه٫ About) برخه کی معلومات ولیکی. او په هغو کی یو ښه معنی لرونکی عکس واچوه. ټول لینکونه دی د تارنماګانو سره دې او د فیس بوک پاڼی سره دی په اړیکه کړه.

۴- د خپل ملکرو نه مو وغواړی ترڅو چی ستاسو پاڼی خوښی کړی. تاسو هم د دوی پاڼی خوښی کړی. خپلی پاڼی مو د یو بل نه خوښی () یی کړی٫ داسی چی ټولی د خوښو برخه کی قطار شی.

۵- د شخصی پاڼی او یا هم د خپلی پاڼی فیس بوک کی مو د خپل عکس کار اخیستلو نه٫ او په فلمو کی مو د پاڼی شاته مو د عکس آلبوم جوړ کړی. هر یو عکس د تارنما ګانو او یا د خپل فیس بوک پاڼی سره دی وصل کړه.

د ایون ویرا (Evan Viera)  انیمیشن جوړونکی عکس د البوم پاڼی نه

۶- جالبی او جذابه موضوع ګانی په هغو کی په کډون کښښدی. د فلمو٫ پرانیستلو مراسم٫ د فلم یوه لڼډه قطعه او نورو نه په خپله پاڼه کی یی په کډون کښښ دی. په یاد یی ولری چی ستاسی ویدیوګانی او عکسونه د لینکونو او سرلیکو نسبت باندی ډیره توجه جذبه کوی. تل مناسبه خلک او پاڼی د خپلو موضوع ګانو سره مو ټک ووهی. د یوی پاڼی نه فقط کولی شی نوری پاڼی ټک ووهی  نه نور شخصی کاربردی حسابونه. 

یوه موضوع د جولیا مارشال (Julia Marshall) فلم جوړونکی پاڼی نه د فیس بوک پاڼه کی یی

د صحنو شاته عکسونه د ۱۸۰۰ نه یی ډير خوښ او ۴۶ پیامو نه یی نیولی دی.

۷- خپل ملکری او ننداره کونکی د خپلی اجتماعی رسانی پاڼی ته مو په سوال یی راولی او د دوی نه وغواړی چی ستاسو موضوع ګانو په اړه مو بازخور (Feedback) درکړی. ټول پیامو نه یی حتا هغه چی منفی دی ځواب ورکړی او یوه سازنده مرکه فضاه د ملکرو سره مو پشتیبانانو سره مو جوړه کړی.

۸- که د سرمایه ګذاری مایل د خپل فیس بوک پرمختک لپاره مو یاست د خپل موضوع ګانو پرمختک (Boost post) لارو نه کار واخلی.

۹- د نورو فلم جوړونکو او فلمو پاڼی خوښی کړی. او هغو ته پیام کښښ دی ترڅو چی د خلکو توجو د هغو باندی جلبه شی. د دی لپاره چی په صنعت کی مو نامتو پاتی شی٫ د ورڅ پاڼو٫ تارنماګانو٫ فلم جوړونکی کارګاهی او د فلمو جشنواری کاربردی پاڼی خوښی کړی.

د انکس فلم پاڼه هم تعقیب کړی ترڅو چی زموږ د تولیداتو عکس جریان کی چی زموږ د فلم جوړونکو کار صحنو شاته وشی او د دوی سره په اړیکه اوسی.

ستاسو نظر د فیس بوک ځرنکوالی کار اخیستلو نه څه دی؟ خپل د فلم جوړونکو لینکو نه مو او د فلمو پاڼی مو موږ ته راوستوی!

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160