انتخابات چیست ؟

Posted on at


زمانی که این واژه را میشنوم ، مفاهیم بسیاری در برابر اندیشه ام قامت میکشد ، اندیشه هایم آنچه که مرا از بند های بسیاری بسوی افق های زیبا میکشانند برای یکی از این افق ها نام هم گذاشتم ( حق ) ، حق برای اینکه ببینم، بشنوم و با انتخابم تفکیک و قضاوت کنماما از نظر علمی انتخابات را اینگونه تعریف میکنند ،انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد


.


یکی از اساسی ترین مسائل در انتخابات حق مردم است ، حق افرادی که برای آینده خود به آشیانه ای امن ضرورت دارند ، به مکانی که برای بودن  در آن جبری وجود نداشته باشد و برای ابراز تفکرات یا بلند کردن صدای فریاد هایشان مانع سر راه نباشد


تا بتوانند در زیر چتر امن آن قامت افکارشان را برگ و بار داده و به معنی واقعی آن زندگی کنند


یکی دیگر از مسائل آزادی کامل در انتخابات است در دیگر کشور ها روندی همیشه گی و عادی دارد اما در اینجا یعنی افغانستان کمی سخت تر و پیچیده تر است


برای آزادی در آن باید از حس صداقت کار گرفت و صادق بود


یکی از مسایل عمده دیگر مسئله مشارکت زنان در انتخابات است که در آن برای اعدای نقش خود باید بی دریغ تلاش ورزندو این در حال ست که گام به گام بسوی انتخابات میرویم و دیری نخواهد پایید و در بهار 1393 به پشیواز آینده جدید خواهیم شتافت و امید من به عنوان یک شهروند با اندیشه جهانوندی رسیدن به کمال تفکر است


 


یعنی در این انتخابات باید از هر گونه تبعیض نژادی، قومیت و میلت گرایی، حس قومیت پرستی دوری نمود و انسانی فکر کرد و انسانی عمل کرد تا یک آینده خوب ، عالی و مترقی برای فردای خویش رقم زنیم


 


 About the author

160