البسه افغان ها

Posted on at


البسه افغان ها


مردم افغانستان انواع واقسام لباس هامی پوشند طرز لباس پوشیدن هر منطقه نسبت به منطقه دیگر متفاوت است .


ودر کشور عزیز ما البسه وپوشیدنی ها نظر به شرایط محیطی واقلیمی از هم دیگر تفاوت های زیادی دارد


طرز لباس پوشیدن مردم درهرات طوریست که


مردان لنگی به سر میکنند پیراهن وتنبان را از پارچه ها وتکه های زیادی میدوزند ومیپوشند .در محافل عروسی وعید ها ودیگر جشن های خوشی کلاه وواسکت نگین دوزی شده همرای آنها میپوشند ورنگ لباس های شان اکثرآ تیره است


وزنان پیراهن های چین دار میپوشند .چادری میان دختران وزنان عمومیت دارد .


امامردم دردهات وقریه جات طوری لباس می پوشندکه پیراهن وتنبان زنان گلدوزی شده بزرگ ویا چسپ است.


ومردان اکثرا تنبان های پرچین وپیراهن های کوتاه می پشند.


وطریقه لباس پوشیدن مردم درکابل طوریست که مردان از پیراهن وتنبان وقطیفه استفاده می کنند.


وزنان لباس های گلداروتنبان های سفید می پوشند وهمچنان زنان از دامن نیز استفاده می کنند.


تمام مردم افغانستان مردان,زنان,دختران وپسران همه در مراسم خاص از لباس های خاص وزرق برق استفاده می کنند.


وزمانیکه کدام مراسم خاص باشد چون عید تمام مردم قبل ازعیدآماده گی عید را میگیرند.لباس های قشنگ قشنگ می دوزند ودرروزهای عیداز آن استفاده می کنند.درتمام افغانستان مردم اکثراازپیراهن تنبان استفاده می کنند وبه روی آن واسکت می پوشند.


امادرعصر حاضر مردم با تقلید از طرز پوشیدن لباس از مردم غرب بیشتز کوشش می کنند تا که لباس های خودرامانند آنها آماده کنند.


 


به طور مثال فعلا اکثر پسران افعان به جای استفاده از پیراهن تنبان واسکت وکلاه از دریشی استفاده می کنند ودختران عوض اینکه البسه,گند ولباس های افغانی خودمارابپوشند اکثرا لباس های را می پوشند که تقلید شده از کشور های خارج می باشد.که استفاده از این لباس ها در شهر بیشتر عمومیت دارد.


اما در دهات وقریه جات مردم تا هنوز از لباس های قدیمی ووطنی خودما استفاده


می کنند.مردم کشورما از قدیم به پوشیدن لباس های پشمی,نخی,پوستی وغیره عادت داشته اند وهمه این ها را خودشان می سازند ومی پوشند .


لباس های که مردم ما بیشتراز آن استفاده می کنند قرارذیل است.


پیراهن تنبان,دریشی ,واسکت, دستار, کلا های گلدوزی شده وغیره اما اکثر این ها فعلا کم مورد استفاده قرار می گیرد .


مردم ما در فصل های مختلف سال لباس های مختلف می پوشند در فصل های گرم لباس های نازک وآزاد می پوشند ودر فصل سرد لباس های ضخیم وگرم مورد استفاده قرار می دهند مانند پوستینچه,پکول وغیره


وزمانیکه زنان ودختران از خانه بیرون می شوند چادر بر سر می کنند.


 


 


 


 


 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 498
160