چهل دختران

Posted on at


 


 


      گل باغ یک دره ای زیبای است که درقمست جنوبی دریای کابل موقیعت داسته وتقریبا13کیلومترازشهرکابل فاصله دارددرنزدیکی این دره یک زیارتی وجودداردکه بنام زیارت چهل دختران مشهوراست.


روایت است که قرنهاقبل مردان کابل تصمیم گرفتندتابندی رابالای دریای کابل اعمارنمایندتابرای آبیاری زمین های شان آب ذخیره نمایندآنهاچندین روزتلاش نمودندولی قادرنبودندتاجریان آب رامتوقف  سازندیک  روزیه تعدادچهل دختران جوان به عزم میله راهی آن دیارشدند.آنهاوقتی به منطقه رسیدندیک تعدادمردانی ارادیدندکه سرسختانه کارمی نمودندتابندی رابروی دریااعمارنمایندولی موفق نمی شدندزیراجریان آب خیلی سریع بود.دختران وقتی این صحنه رادیدندبالای آنهاصدانمودند:سماکوشش نمودیدتاآب دریارابندنمایندولی موفق نشدید.اکنون به ماآنهامصروف کاراعماربندبودندیک شکارچی همراه باسنگ خودبه کناردریاآمدتاازکاردختران دیدن نماید.وقتی دختران شکارچی رادیدندکه بالای سرآنهاایستاده وآنها راتماشامیکنداست دعابه درگاه خداوند(ج)بلندنموده وگفتندخداونداگراین مرداین جاآمده است تاازدریاوبنددیدن نمایدمشکلی نداردولی اگراودردل خوددرمقابل ماکدام مقصد شیطانی داردخداونداتوازشراومارانجات بده ونگذارکه اوبرای ماصدمه برساند.درهمین لحظ آسمان ابری شده ویک صاعقه شدیدضاهرشدوجرقه ازآن به شکارچی اصابت نموده واووسگش راهمراه باتفنگش به سنگ مبدل نمود. تاامروزهماین سنگها به همان گونه درمنطقه وجوددارد.


دختران جوان کارشان رابااشتیاق وعلاقمندی به پایان رسانیدند.آنهامیدانستندکه دراعماربندخداوندآنهاراوسیعایاری نموده بود.وقتی آنهامی خواستندازدریابیرون شوندیک گروهی ازکافران به دریارسیدند.می خواستندتابالای دختران حمله نمایند.


یک باردیگردختران دست دعابسوی خداوندبلندنموده وبه رازونیازمشغول شدند.


خداونداماراازشراین بی دینان نجات بده وبسوی خودبخواِ


فوراآسمان تاریک شدوباران شدیدهمراه بارعدوبرق شروع به باریدن نمود.طوفان وبادشدیدبسوی درختان ودریای خروشان به وزیدن گرفت وسیل بندآب راکه تازه اعمارشده بودباخودبرد.کافران بسوی کوه هافرارکردندوقتی طوفان آرام شدجسدهاب چهل دخترجوان درکناردریادرنزدیک همان بندی که تازه اعمارنموده بودندپیداشد.


هرکی به گل باغ سفرنمایدمی تواندجسدهای شکارچی وسگش راکه به سنگ مبدل شده انددرکناردریاببینندوبه همین گونه مقبره های آن چهل دختران جوان ومعصوم دیده میشونداین مقبره هاباجنده هاوتوغهامزین گردیده اند.About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160