انتخابات چیست ؟

Posted on at


روندی برای نشان دادن مشارکت های ملی را گویند ، انتخابات یک راه و روش و یک اصول خوب است


برای هر ملت سنبول اتحاد و همبسته گیست  و برای افغانستان اثبات حضور گسترده و نمادین دموکراسی و حکومت مردمی استانتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است كه در یك محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود ومعین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع ومرام خاصی از سوی اكثریت مردم می شود.


اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات كه منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاْ برگزاری انتخابات نامیده می شود.


انتخابات فرایندیست که برای مردم و بخاطر مردم صورت میگیرد و به همین سبب یکی از مسائل عمده و مهم در آن حضور مردم نیز هست .


حضوری که برای گرده هم آوردن تفکرات و اندیشه های مان حرف میزند و پرده سکوت را میدرد و فریاد زننده چیز های بسیاریست .و برای همه این ها یک هدف حرف اول را میزند آنهم انتخاب فرد اصلحی که کشور را با همین سرعت یا بیشتر از آن، در عرصه های مادی و معنوی پیش ببرد، عزت ملت را بالاتر ببرد، استقلال کشور را عمیق تر بکند، وضع زندگی را بهتر و مرفه تر و گره ها را باز کند.


کسی را باید انتخاب کرد که به همه افراد این جامعه که متشکل از اقوام ، ملیت و مذهب متفاوت اند به چشم انسان دوستانه ای بنگرد و هیچ گونه تعصبی از این قبیل نداشته باشد.


من فکر میکنم که معیاراصلی انتخاب اصلح اینست که افرادی سرکاربیایندکه همتشان به حفظ عزت وحرکت کشوردرجهت اهداف بلند باشد،مصداق ایستادگی باشند،زرهی پولادین ازتوکل ویادخدابرتن بپوشند و واردمیدان شوند.


افراد دارای معیارها رابایدشناخت واز افراد دارای توان راهنمایی، تحقیق کردبایددرانتخاب به حجت شرعی رسید اگرحجت شرعی وجودداشته باشد، حتی چنانچه درآینده متوجه شود که انتخاب او غلط ازآب درآمده،سر افراز است ومیگوید به تکلیف عمل کردم.
About the author

faribarejhan

fariba rejhan from Herat Afganistan .Student of 12th grade of Amir Ali shir Nawaie and intersted to writting topics and reports.

Subscribe 0
160