یافته های اقتصادی دهه ی اخیر

Posted on at


 


 


در دهه ی اخیر کشور ما تحولات چشم گیری و قابل قبول داشته است . در عرصه ی اقتصاد نیز دست آورد ها و چالش های فراوانی دارد


در کشور ما همه ی نظام های اقتصادی  کارایی داشته است و در حال حاضر نظام بازار آزاد بحیث نظام اقتصادی کشور با حمایت جامعه ی جهانی  استفاده کارایی دارد.


 


 


 اما باید گفت که به کدام اندازه این نظام موثر تمام شده است؟


با برداشت غلط  از نظام بازار آزاد  رقابت ها، جای خود را به بستر تضاد ها مبدل ساخته است و این تضاد ها بین سرمایه گذاران داخلی  تاثیر مستقیم بالای وضعیت اقتصادی طبقه متوسط و پایین جامعه ما داشته است این تضاد ها سبب شده است تا بازار آزاد بدست مافیای اقتصادی بیفتد.


  کشور که بیش ازهفتاد فیصد مردم آن در زیر خط فقر قرار دارد و زندگی خود را در شرایط دشوار بسر میبرد و مافیای میخواهد که این رقم فقر ر ا بیشتر بسازد و در آمد بیشتر بدست آورد. در چنین شرایط بر حکومت و دولت مردان ما لازم است که چالش های موجود را از بین ببرد و فضای سالم رقابت با وضع قوانین موثر برای سرمایه گذاران ایجاد کند. که باعث تولید مواد با کیفیت بالا و قیمت پایین  شود که این کار باعث رشد طبقه متوسط  در جامعه  میشود.


جامعه جهانی منحیث همکاری دایم این بار در قسمت معیارها و دانش های عملی که باعث رشد بازار آزاد میشود و کیفیت تولیدات بالا را میبرد با متشبثین در


این قسمت همکاری کند که  جلو رقابت های نا سالم گرفته شود.


سرمایه گذاران افغانی هم بدانند که مفاد بیشتر در رقابت سالم است و تضاد ها باعث بی ثبات شدن نظام اقتصادی در کشور میشود.


در این روز ها دیده میشود که نرخ  ها در بازار  بلند رفته و حکومت هم با قبول کردن  بازار آزاد به گونه ی شانه خالی میکند.  که این خود بی کفایتی حکومت را نشان میدهد


نمی خواهم بگویم که حکومت کاری نکرده است.  اما برای رشد اقتصاد متوازن  باید تغیر کلی ایجاد شود. رشد مکانیزم زراعتی و استخراج درست منابع معدنی و سرمایه گذاری بالای طبقه کارگر از اولایت های کاری حکومت باید باشد تا اقتصاد با ثبات برای چندین دهه داشته باشیم


 


 


نصیر احمد " علی زی "


 About the author

160