اقتصاد افغانستان

Posted on at


اقتصاد افغانستان


 اقتصاد سالم نشانه ای از یک کشور پیشرفته و مترقی است وبهبود اقتصاد هدف عمدۀ هر حکومت است .
افغانستان طی چند سال اخیر اقتصاد ثابت داشته و از جهان عقب مانده با آنکه با ایجاد شهرک های صنعتی،فابریکه ها و مشاغل جدید در گوشه و کنار کشور زمینۀ کار و فعالیت برای هموطنان ما مساعد شده اما با ازدیاد نفوس،تقاضای کا همه روزه زیادتر میشود


.
محصولات افغانستان از قبیل صنایع دستی و ماشینی و محصولات زراعتی به بازار های جهانی راه پیدا کرده و رشد اقتصاد را تا حدودی پر رنگ ساخته،همچنین ایجاد سکتورهای خصوصی برای ازدیاد محصولات در ولایات پر نفوس بر غنامندی اقتصاد افزوده.
افغانستان با داشتن نیروی کاری کافی،معادن متنوع و نایاب،توانستته اقتصاد خود را از رکود نجات دهد،طوریکه صاحبان حرفه بدنۀ اقتصاد اند،آنها زمینۀ کاری و خدمات را مساعد می سازند و حمایت حکومت از این افراد باعث ایجاد رقابت های اقتصادی در کشور می شود.
موضوع قعالیت های تجارتی در افغانستان به مسائل مربوط به امنیت را همیشه تحت شعاع قرار میدهد اما حقیقت اینست که حکومت رشد اقتصادی را تشویق و ترغیب می کند


About the author

shahramshahriyar

Shahram Shahriyar was born in Herat Afghanistan.
He graduated from Hiwad high school in 1390 and now he is a university student in Herat university at engineering faculty.
He interested to mathematics,social medium & music.

Subscribe 0
160