تاریخ مختصر رسانه های چاپی افغانستان

Posted on at


.رسانه های جمعی و يا وسايل ارتباط جمعی واژه لاتين 123 است,که جمع آن 123 ميباشد


.رسانه بمعنی هر وسيله يی ميباشد که انتقال دهنده ی فرهنگ ها و افکار باشد


هرگاه سيری داشته باشيم بر در مورد تاريخ رسانه ها در افغانستان درميابيم سال "1352" خورشيدی همزمان با حکومت اميرشير علی خان سال تولد رسانه در افغانستان بوده درين سال روزنامه شمس النهار نخستين روزنامه بود که در روزنامه نگاری افغانستان درخشيد و صدای آزادی بيان را بلند کرد, مسوليت آنرا ميرزا عبدالعلی خان بر عهده داشتشمس النهار در "16" صفحه  و در ماه  دو يا سه بار منتشر ميگرديد


مقالات آن دايما توسط مردفرهنگی آن روزگار بنام عبدالقادر پشاوری نوشته ميشود


در واقع بعد از حکومت شير علی خان دوران حکومت حبيب الله خان را دوران شکل گيری مطبوعات نوين در افغانستان نامکذاری کردند و دليل آن را ميتوان در انتشار نخستين نشريه ی مدرن افغانستان يعنی سراج الاخبار عنوان کرداين نشريه در هر پانزده روز يکبار نشر ميشد.


سراج الاخبار در آن دوره رسانه يی بود که بسياری از اصلاحات سياسی و فرهنگی جديد را وارد جامعه کرد و در آن راس آن محمود طرزی قرار داشت.


اين اهميت باعث شد تا محمود طرزی را پدر ژورناليزم افغانستان لقب دهند.


بعد از سراج الاخبار نشرات تازه يی شکل گرفتند , که ميتوان به ارشاد النسوان نخستين مجله ی زنان افغانستان در تاريخ معاصر اشاره کرد 


در کنار اين اساس کار راديو کابل در عهد امان الله خان در سال "1318" خورشيدی بوجود آمد.


گذشته از اين در زمينه ی رسانه های بصری تلويزيون افغانستان در زمان رياست جمهوری داود خان تاسيس شد و فعاليت آزمايشی آن در سال "1357"  شروع شد که همه روزه يک ساعت برنامه داشت.


ولی در حال حاضر بعد از فرو پاشی طالبان,مهمترين دوران رسانه ها در افغانستان در تاريخ معاصر کشور بوجود آمده است , در سايه یاستفرار يک حکومت مرکزی و يک نظام سياسی شبه ديموکرات در افغانستان شاهد حضور دها جريان با گرايش های مختلف و رسانه های ديداری ,شنيداری و چاپی در سرار کشور هستيم. About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 569
160