چراخشونت علیه.....؟

Posted on atخشونت علیه زنان درافغانستان سابقه کهن یعنی عمری برابر با سنت ها وعنعنات بیجادارد که ازسالیان دراز بدین سو بر زنان تحمیل شده است وحتی چیزی بیشتر از این به آنها داده نشده است باوجوداینکه مردم افغانستان خود رامسلمان میدانندچرا؟

بااسرار زیادی که دین اسلام به مساوی بودن حق زن ومرد دارد همیشه حقوق آنها نادیده گرفته میشود هرگاه زنی از خشونت درمقابل خود لب به شایت باز کند فورا سرکوب میشود و خشونت به گونه های مختلفی درجامعه افغانستان رواج داردکه ازاذیت شدن دختران وزنان جوان درخیابان ها شروع تا تحقیروتمسخرشدن آنها وازدواج های جبری ادامه داردکه متاسفانه دربعضی موارد علاوه برخشونت مرد علیه زن خشونت زن علیه زن نیز وجود دارد به اعتقاد بعضی مردم این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد یافت که زن به عنوان جنس دوم شناخته شود وحضور اجتماعی آنها کم باشد که درآن صورت هرگز از حق خود دفاع کرده نخواهند توانست واین همه به علت تفکرات سنتی وتقلید کورکورانه است و برای ازبین بردن آن باید در زمینه تربیه اخلاقی وتذهیب اجتماعی مردم گام برداشت دربعضی موارد خشونت ها به اندازه شدید است که حتی به زنها حقوق یک انسان داده نمیشود وبه هیچ وجه به آنها اجازه بیرون شدن از خانه رانمی دهند چه برسد به اینکه به آنها اجازه رفتن به مکتب و تحصیل کردن داده شود همچنان میزان خودکشی زنان در افغانستان بالا رفته

 

است زیرا آنها دیگر از این شرایط خسته شده اند وبرای پایان آن به زندگی خود پایان میدهند خودکشی ها معمولا در اثر جاروجنگجالهاونارسائی های خانوادگی صورت میگیرد که یکی ازعوامل عمده آن عدم درک سهی از دختران و زنان میباشد زیرا اعضای فامیل قادر به درک شان نبوده وهیچ اقدامی بخاطرحل مشکل آنها نمیکنند وآنهانمیتوانند مشکلات خود را با فامیل شان درمیان بگذارند ویا اعضای خانواده برای شخصیت آنها هیچ ارزش قایل نیستند که این مسایل به مرور زمان باعث به وجود آمدن عقده شده وبلاخره دست به خودکشی میزنند وقتی یک زن تمام در ها را به رویش بسته میبیند هیچ راه وهیچ کس را نمی بیند که مشکلش راحل کند مجبورمیشود که دست به خودکشی یا خود سوزی بزند

 

 About the author

160