ژورنالیسـت

Posted on at


                                                                               


 

ژورنالیست کلمۀ فرانسوی بوده که از مصدر ژورنلیزی ای فرانسوی یعنی خبر ها و اخبار نو گرفته شده، که ژورنالیست فاعل و کنندۀ آن را معنی میدهد.

قسمیکه از ژورنالیست تعریف های گوناگون صورت گرفته یعنی بعضی می گویند ژورنالیست کسی است که در امر طلب ، کسب و اطلاع دهی در یکی از رسانه های خبری و اطلاعی مصروف فعالیت باشد، و یا ژورنالیست را به عنوان آیینه دار جامعه هم گفته اند.

ویا ژورنالیست کسیست که تاریخ روزمرۀ جهان را ثبت نموده و آنرا نگهمیدارد، ویا ژورنالیست ازتحول های زندگی به مردم اطلاع دهی میکند.

اما آنچه مهم است اینست که این تعریف ها فقط به خاطر شناخت ژورنالیست بوده یعنی برای فهم ظاهری ژورنالیست است، اگر ژورنالیستی را با تمام معنا تعریف بکنیم به نظرم بسیار مشکل خواهد بود، البته ژورنالیست واقعی، وطن پرست، با سیرت نیک، صادق، دارای اخلاق ژورنالیستی  و کسی را که به خاطر خدا، وطن و مردمش حسی داشته باشد، و یا از درد مردم بنالد و یا احساس ناراحتی کند، آنچه در فکر خود دارم باید آنرا چنین تعریف کنم :

"ژورنالیست یک معالج تمام عیارویا معالج برای یک جامعۀ بزرگ حتا بر گسترۀ جهان است"

خوب حال میخواهم توضیحی ازین تعریف داشته باشم، که اولاً میخواهم به عنوان مثال از بعضی رشته های دیگر نام ببرم

داکتر: داکتر که میتواند معالج یک چند نفر ویا محدود از افراد باشد، ویا معالج از یک گروه افراد در جامعه، و آن هم در رشتۀ مختص به خودش یعنی در رشته ومسلک که تعلیم دیده است.

انجینیر: معلوم است که فقط کارش همراه با ساختمان، تعمیر و راه ها میباشد، اما بر علاوۀ آن مسؤلیت وطن دوستی و حس مردمی را نیز داشته باشد .

به مثل این، کسیکه از ذراعت فارغ است همچنان راه و روش کارش معلوم و مشخص بوده تنها مسؤلیت آن از ذراعت میباشد، به همین قسم هر رشتۀ دیگر را تصور کرده و در پهلوی آن رشتۀ پاک، سخت و دشوار یک ژورنالیست را هم تصورکنید.

یک ژورنالیست را چطور یک معالج اجتماع بزرگ به سطح کشورها و جهان نا میدم؟

ژورنالیست است که از همه اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ای درون مرزی و بیرون مرزی مراقبت کرده و از حالات و تمام حوادث ما را با خبر میکند، چی قبل از وقوع عمل است ویا بعد از وقوع آن، پس مردم را آماده به مقابله و یا هوشیار نگهمیدارد، چی کسی احساس درد یک مظلوم و بیچاره را به صا حبان آن میدهد؟  چی کسی از اوضاع وخیم مردم را با خبر میسازد؟ چی کسی از تقلبات سایر امور مردم، سایر رشته ها و مقامات اطلاع میدهد؟ مثلا از تقلبات، غفلت و یا از شاهکاری های یک داکتر و یا یک ایجینیر، ویا سایر مقامات اطلاع میدهد ویا زنگ خطر را در گوش متقلبین چه کسی مینوازد؟ یعنی یک ژورنالیست مسؤلیت یک رشتۀ مختص را نداشته بل در هر عرصۀ زندگی و رشته ها مسؤل است.

ژورنالیست است که در هر زمان و مکان سر به بی عدالتی، بینظمی، ظلم و استبداد خم ننموده و میخواهد آنرا با قلم و گفته هایش مانع شود و یا از شاهکاری های نیکان، خوب یاد نموده تا باعث تشویق وترغیب مردم شود، پس اگر یک ژورنالیست دارای اینقدر مسؤلیت بزرگ است، باید بسیار حساس بوده و همه امورش را به خاطرخدا، مردم ، و دفاع از وطنش انجام دهد.

واگر کسی کتمان از حقیقت کند ویا به خاطر پول، تعصبات قومی، لسانی و مذهبی از وظیفه اش استفادۀ سؤ کند، پس واضح است که فقط از خود یک شیطان خبر چین و خبر رسان ساخته است، ژورنالیست است که هر کاری از دست آن ساخته است پس باید بسیار محتاط بود تا از آن استفادۀ دیگر نشود.

البته اگر امروز رسانه ها و مطبوعات به اندازۀ رشد کرده که حتا راه خود را به خانه های مردم کشانیده است، واین تغییرات ونفوذ رسانه ها تا جایی است که اولویت ذهنی فکری انسان را تعین مکند

 

.

این که به چی فکر کنیم و ایجاب عصر ما چیست؟ یک به یک آنرا مطبوعات توضیح وتشریح میکند، یعنی رسانه ها در جامعه نقش اساسی دارد، اما این نقش را کی تمثیل میکند؟ واضح است که ژورنالیستان ایفأ میکند ، زیرا پدیده های مختلف را به دقت در امعان نظر نگریسته و آنرا گویا میسازد، به این معنا که حالت های مختلف پدیده ها را ترجمانی میکند، خلاصه در یک جامعه ژورنالیستان پیام ها را از رویدادها یا از تکامل پدیده ها ایجاد نموده و به مردم تقدیم میکند، البته فراموش نباید کرد که حیات اجتماعی در هرلحظه دست خوش تغییر و نو شدن میباشد.

باید گفت که ژورنالیستان در روزنامه نگاری، با حیات بشریت ارتباط وپیوند بسیار نزدیک دارد، به همین ارتباط است که بر خلاف بسیاری از دانش های دیگر قاعده ها و کار خود را در ساحۀ عمل می آموزاند.    

تبلیغ ژورنالیست است که افکار مردم را به هر جهت کشانیده گویا ژورنالیست جلو افکار عامه را در دست دارد، اگر افکار عامۀ مردم را به جهت منفی سوق دهد معلوم است که گناه آن چی بوده منافق است، و اگر کوشش درین داشته باشد که افکار مردم را جمع نموده و حس برادری و وطن دوستی را در بین آنها ایجاد کند پس وظیفۀ دینی و وجدانی اش را به درستی انجام داده و مستحق اجرو ثواب عظیم خواهد شد. و من الله توفیق.

پایان

حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160