بهترین موجود دنیا

Posted on at


قلم در دستانم به حرکت در نمی اید و حیران مانده است که از کجا شروع کند و از چی چیز بنویسد می خواهد درباره مادر بنویسد اما نمیداند چگونه و از چه بنویسد مهربانی هایش ،محبت هایش،دلسوزی هایش،رنج هایش از په چیزش؟ ذهن خشک شده است و نمی داند از کدامین واژه ها برای وصف مادر سود بجوید از کدامین واژه ها استفاده کند که اندکی بتواند از مهربانی های مادر را به روی صحفه کاغذ ترسیم نماید مادر واژه ای سراسر عطوفت و مهربانی محبت و عشق وعاطفه میتوان از این چشمه سار که از ان علاقه وشور و محبت فوران میکند به چه جایگاهی بالا دست یافت مادر است که جهان را میسازد با یک دست گهواره را تکان میدهد و با دست دیگر جهان را نمی توان از واژه ها برای وصف مادر استفاده کرد نمی توان از او سخن گفت و در وصف او قلم به دست گرفت او نهایت بزرگی و ایثار را معنی میدهد در حقیقت اوست که به کلماتی چون ایثار محبت مهربانی و از خود گذشتگی معنی میبخشد بدون او این واژه ها کلماتی هستند تهی و فاقد معنی مادر باید این چنین باشد از ایثارش سخن گفتن چه نوع باید گفت شبها دیگران راحت خوابیدن اما مادر در سیاهی شب با چشمانی خسته اما بیدار که مبادا طفلش فرزندش خواب بروی پریشان گردد او تنها حامی شبهای تاریک فرزندان خود است خواب را به خود حرامیدن و برای اسایش طفلی که فردایش معلوم نیست با همین مادر چه خواهدکرد اما سخت به این فرزند دلبندش توجه میکند و روزها باکار مداوم میکوشد که اندکی اسایش برای این فرزند مهیا سازداین است نهایت ایثار باید بالاترین درجه ایثار به چنین مادرانی تفویض گردد از مهربانی هایش چه بگویم وصف نشدنی و بیکران بی همتا و پله پله تا اوج رسیدن به لایتناهی تمام وجودش را صرف خدمت به فرزند میکند او که 9 ماه فرزند را در بطن خویش می پروراند و بعد از ان نیز تا لحظه که حیات دارد  مواظب همین فرزند است که مبادا بر وی چیزی گران اید حاضر است خاری در چشمش فرو رود اما در پایی فرزندش خیر، اوج مهربانی و نهایت دوست داشتن  


 محبت واژه ای است که از مادر رنگ میگیرد عطوفت کلمه ای که از وجود مادر بارور شده است مادر میم ان یعنی مهر مهربانی الف ان یعنی انسانیت ایثار و از خود گذشتگی دال ان یعنی درایت دوست داشتن و اخرین حرفش را یعنی رحم و شفقت راهگشا. و راهنمایی زندگی این است مادر نامی که تمام


کلمات در وصف ان مانده اند و نمی دانند چه تندیسی بنا کنند که واژه ای بتواند او را معرفی نماید اما این ناشدنی است و دست نیافتنی


مادر ای مظهر مهربانی و مهر


مادر ای سمبول ایثار و جانفشانی


مادر ای الگوی پاکی و صداقت


مادر ای واژه ای دوستی و مهربانی


مادر ای همه چیز من
About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160