چند کلمه که ممکن است زنده گی شما را تغییر دهد

Posted on at


چند سال قبل از من دعوت شد که در یکی از برنامه های رادیوئی با این سوال پاسخ گویم که ( بزرگترین درسی که تا اکنون آموخته اید کدام است ؟ ) خیلی اسان بود

زیرا مهمترین درسی که تا اکنون فرا گرفته ام همان اهمیت تفکر و اندیشه است اگر بدانم که شما چی فکر میکنید می توانم بگویم چی هستید افکار ما معرف شخصیت ماست و طرز تفکر ما عامل مجهولی است که سرنوشت ما تعین می کند

امر سن میگوید ( زنده گی یک فرد بشر زاده افکار روزانه اوست ) چطور ممکن غیر از این باشد

اکنون من به یقین و بدون شبهه و تردید می دانم که بزرگترین مشکلی که من و شما با ان روبرو هستیم  چی است . در حقیقت یگانه مشکل ما انتخاب افکار صحیح وبجاست . اگر ما به خوبی از عهده این انتخاب برائیم ان وقت راهی به سوی حل مشکلات مان دشوار خواهد شد مارکوس اوریلیوس فلسوفان بزرگی که به امپراتوری روم حکومت میکردند این حقیقت را در جمله کوتاهی جمله یی که می تواند سر نوشت شما را معین کند خلاصه کرد و گفت (( زنده گی ساخته افکار ماست

 

بلکه آن طور که فکر می کنید هستید!  شما آن نیستید که فکر می کنید

 مغز بیشتر در موقع خود میتواند بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت بوجود اورد

هیچ کس و هیچ چیز جز خودت نمی توان آرامش خاطر ات را فراهم کند

بشریت انقدریکه از فکر حوادث ناراحت می شود از خود ان حوادث زحمت نمی بیندAbout the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160