ملکرتیا مالی امور- درېمه برخه: د بانک فعالیت

Posted on at

This post is also available in:

په دغه فکر کی یم چی د بانکونو جوړول٫ فعالیت او اهداف ضروری دی. بانکونه په قدیم وخت کی د خلکو سپارلو منلو ته چی اړتیا یی ورته نه درلوده او وام ورکول یی هغه خلکو ته چی هغو ته یی اړتیا نه درلوده٫ جوړ شوی دی. د مثال په توکه: که یو کورنۍ او یا هم یو سازمان مالک اړتیا یی درلوده چی یو شی واخلی مګر پیسی یی نه درلودلی٫ دوی د بانک نه یوه قرضه یی د یو مشخصه وخت لپاره د یو مشخصه فایدی سره نیولی او په مقابل کی یی د اچولو تعهد یی ورکولو.  د بانک درآمد د هغو وامو نه چی خلکو بانک ته ورکولی تامین کیدلو. د وخت په تیریدلو سره٫ د پیړیو جریان کی بانکونو د وام ورکونکو په نقش کی د هغو پیسو مدیریت چی د مشتریانو باندی ورکول کیدلی په غاړه یی ونیولو. د بانکونو اصلی فعالیتونو کی اساسی بدلون په دغه شلو کالو کی لیدل شوی دی٫ څرنکه چی دوی د دارایی مدیریت لپاره یی متفاوت پروګرامو نه یی لکه سهام٫ د قرضو پاڼی٫ سرمایه ګذاری په سهام کی٫ د سرمایی مدیریت او نور یی تر لاس لاندی نیولی دی. هر یو د پورته موضوعاتو نه په تنهایی توکه به په راتلونکه کی به بحث شی. د سود او فایده له نقطه نظره دغه فعالیتونه د قرضونو مقدار سره برابر دی.

او همدارنکه نوین بانکونه نور ډیر خدمتونه هم ارائه کوی لکه د معاشونو اچونه٫ د حسابی صورتونو اچونه لکه برق٫ تلفون٫ ګاز حسابی صورتونو غوندی او نور٫ د برق اچونی٫ د پیسو لیکل٫ د اعتبار او بدهی کارتونه.

د نوینو بانکونو انتقاد کونکی نکته به شاید دا اوسی چی دوی د اصلی دندی نه چی د خلکو سپارل او وام ورکول یی نورو ته د کور٫ موټر او نورو شیانو اخیستلو ته اوسی٫ سترکی یی پټی کړی دی. او د ټولو نه مهمه چی مالی جنبه یی لکه اقتصادی جنبه مهمه ده دا دی چی دغه بانکونه ٫ لوی او وړوکی سازمانونه یی د دغه فعالیتونو نه پاتی کړی دی او د ملتونو د سرمایی او اقتصادی پرمختک کارته کیدلو سبب شوی دی.

تر وروسته ...

Alessandro FatichiAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160