صلح در افنغانستان

Posted on at


صلح در افنغانستان


 از روز جهانی صلح در افغانستان در صورتی تجلیل میشود که هنوز در بعضی مناطق افغانستان امنیت به صورت کامل وجود ندارد.
بعد از سقوط دشمن و روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان همه ی مردم امیدوار بودند تا صلح در افغانستان بوجود آید اما این امر برایشان به رویا تبدیل شده است که در طول چند سال عوامل زیادی سد راه این مسئله شده که پیرامون صلح کشور را به مخاطره انداخته و باعث این شده که یک ترس و وحشت در ذهن و افکار افراد این سرزمین به وجود آید.
نقش گرفتن صلح در کشور به افراد آن وابستگی دارد و عواملی که سد راه آن قرار دارد را میتوان اختلافات قومی ومذهبی،سطح فرهنگ و اقتصاد جامعه و دولت عنوان کرد


 .
چه کسانی طرفداران صلح هستند؟
تجلیل نمودن از مراسم صلح چه مفهومی را میرساند در صورتیکه امنیت و صلح در اکثریت مناطق متزلزل است؟
آیا کدام نیروی دیگری میتواید صلح را در افغانستان بوجود آورد؟About the author

shahramshahriyar

Shahram Shahriyar was born in Herat Afghanistan.
He graduated from Hiwad high school in 1390 and now he is a university student in Herat university at engineering faculty.
He interested to mathematics,social medium & music.

Subscribe 0
160