کمک نمودن به بیوه زن

Posted on at


 

 

همانگونه که عبادت نمودن خداوندج یک امر ضروری است .همان سان دلسوزی درحق انسانها نیز ضروری میباشد.خداوندج کمک نمودن به زن بیوه وناتوان را برابر به عبادت های مهم و  بزرگ قرار داده یکی از بهترین اعمال خوب انسان انست

.

که بیوه را خوشحال نگهدارد وهمه خواسته اورا براورده بسازد.اشخاص بیوه دل نازک وقلب ضعیف دارند .شکستاندن دل یک بیوه زن برابر به هزار روز که نماز نخوانده باشی میباشد  اما خوشحال نگهداشتن دل یک بیوه زن نشانه  ازنشانه های مسلمان به شمار میاید.ورنجاندن   ان نشانه از نشانه نفاق محسوب میگردد.که یک مسلمان باید ان دوری گزیند . زیرا شکستن دل یک بیوه سر کشی از احکام خداوند است .زمانیکه ما به یک بیوه زن کمک نماییم.هزاران درهزاران حسنه در نامه اعمال ما نوشته میشود

.

اما خدا نکنه که اه زن بیوه یکبار دامن اسان را فرا گیرد .هیچ وقت کمر راست نخواهی کرد.در تمام عرصه های زندگی خود مانند اینکه تمام چیزهای خود را از دست داده باشی پس لازم است   که یک انسان خواهشات نادرست نفسانی  زیرپاه نماید .ته به درجه تقوا رسیده وپاداش الهی را بدست اورد  .چنانچه خداوند ج فرموده است.که هرگاه به زن بیوه کمک نماییم  مانند اینکه  جهاد در  راه خدا کرده باشی.    

             اه بیوه گربگیرد دامنت ای مسلمان               هیچ وقت در زندگی گامی به خوبی نتوان گذاشت                      

پس تو کاری کن که بیوه  زن دست به دعا ببرد            ترا به خوبی های دوعالم پنا  ه ببرد                                            

 

 About the author

160