د دیجیتالی رسانو نه تر د فلم جوړولو او د ویدیوګانو ویرایش پوری د یوم او ګویت سره

Posted on at

This post is also available in:

نشو کولی د اجتماعی او دیجیتالی رسانو نه تښته ولرو. هره دقیقه زموږ سره نوینی فن اوری داسی تړل شوی دی چی ځینی وختونه زموږ د ښو لارو کارونو کولو مخته راځی.

اجتماعی او دیجیتالی رسانی فقط د مجازی نړی اړیکی لپاره٫ پیغام لیکلو او کډون کښښدلو لپاره نه دی٫ مګر زموږ د ژوند در هری جنبی کارونه او حتا زموږ کار او فعالیت متاثره کوی.

په دغو دوو تیرو ورځو کی د یو پراخه کډون کښښدلو او پیغام کښښدلو شاهد د یو نوی تیلیغ ال چی (LG) شرکت لپاره د نوی نمایشګر په اړه یی وم. یو ډیر جالبه او مبتکرانه تبلیغ دی.

هغه تبلیغ او لاره چی شرکتونه خپل محصولات ارائه کوی د بدلون په حال کی دی. او د نویو آنلاینه راهبردو نه متاثره دی چی اصلی محور یی د مشتریانو ډیر جذبول دی. آنلاینه تبلیغات د میلیونونو مشتریانو هدف ګیره فرصتونه یی په یو معینه وخت کی د نړی هر کنج کی د شرکتونو باندی فراهم کړی دی.

په تازه ګی ی د ښاغلی تام ولف (Tom Wolfe) سره په یوم (Yume)  سازمان کی د تجارتی پرمختک برخی رئیس نائب چی یو د تجارتی ویدیوګانو تبلیغاتو برتره فراهم کونکی دی مرکه می وکړله. هغو د دیجیتالی رسانو اثرکښښدلو اقتصادی نظر په اړه او آنلاینه تبلیغات د پرمختک په لور هیوادو کی لکه افغانستان خبری کوی. 

افغانستان په دغه یوه آخره پیړی کی وروسته د طالبانو رژیم نه په چټکه یی پرمختک کړی دی په خصوصه توکه د نویو فن آوری او فراهم کولی برخو کی یی. د مخابراتو او معلوماتو برخه ډیر نورو برخی یی د خپل تاثیر لاندی راوړلی دی څرنکه چی لاس رسنه فن آوریانو ته٫ همرا ګوشیانو په توکه د اړیکو مهمو برخو نه کڼل کیږی او ډیر ساده او آسانه شوی دی.

د همراه ګوشیانو کار اخیستل او فایده اخیستل د معموله نرم افزارو نه د ځوان نسل مابینځ کی ډیرد توجه وړ ده. د یو هوشمنده ګوشی درلودلو سره که کوښښ وباسی کولی شی یو ښه فلم جوړونکی ته موبدله شی. غواړم یو شمیر نرم افزاره د هوشمنده ګوشیانو نه په نامه د ګویت  چی چټکه٫ آسانه او قوی دی او د ویدیو ویرایش لپاره تر نه کار اخیستل کیږی معرفی یی کړم. هیله لرم چی د دغو نرم افزارو٫ د خپل ژوند لحظو ثبت او ویرایش نه خوند یوسی.

زما د او نورو مقالو لیدلو لپاره زما او انکس ښځو مقالو ته ولاړ شی:

فرشته فروغ

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160