تاثیر رسانه های اجتماعی در زندگی من ...

Posted on at


 


رسانه ها یکی از مهم ترین منابع تغیر اجتماعی به شمار میرود وبنابر تاثیرو نفوذی که دارد میتواند تاثیر مثبت ومنفی خود را در افکار.ارزشها.عقاید فرهنگی ومذهبی مردم یک جامعه داشته باشد .


در گذشته مردم اطلاعات خود را بیشتر از طریق ارتباطات شخصی وفرد به فرد بدست می آوردن ولی امروز رسانه ها  اطلاعات را با سرعت چشم گیر به جمعیت کثیری از مردم میرساند.


 همینطور که میفهمید رسانه ها در باره همه چیزبه مخاطبان خود اطلاعات میدهد.بطور مثال:از واقعات روز مره در سراسر جهان.وضعیت آب و هوا . بیشرفت های علمی وتکنالوژی .حوادث تاریخی. ودرباره فرهنگ وشیوه زندگی مردم مختلف دنیا گذارش میدهد. و مردم از آن استفادهای گونا گونی میکنند.با توجه به استفاده  وسیعی که از رسان ها بعمل می آید.


میتوان گفت که آنها چقدر تاثیروسیع وعمیقی بر افکار .احساسات عقاید ورفتارهای مردم بر جای میگذراند.اگر از رسانه های اجتماعی به گونه یی مثبت استفاده شود میتواند موثر ترین توجیه وتشکیل عقل وشخصیت انسان بشمار رود که این میتواند برای آبادی وشگوفایی یک ملت بسیار خوب باشد


.


واگر بدست افراد نادان ودشمنان قرار گیرد یکی از تباهی ترین وسایلی خواهد  بود که حال وآینده ملتی را درمعرض نابودی قرار خواهد داد.


رسانه های اجتماعی در حقیقت  رسانه ییست که افراد مختلف با طرز فکرهای مختلف  میتوانند ابراز بیان کنند واز این اندیشه های مختلف میشود که یک چیز نو بوجود بی آید.


و رسانه های اجتماعی تاثیری که در زندهگی شخصی من گذاشته بسیار مثبت بوده وخوشحالم که امروز از طریق فیلم انکس میتوانم نظرات خویش را در قالب یک بلاگ نوشته و توسط رسانه های اجتماعی ان را به اشتراک بگذارم و در عین حال یک عیدی را هم بدست  که خرج خود وتحصیل خود را کنم.


و توسط رسانه های اجتماعی معلومات تازه یی بدست آورده میتوانم چیزهای جدید می اموزم و همانطوری که گفتم استفاده های گوناگون کرده میتوانم . About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160