نویسنده گی ومطالعه

Posted on at


عادت به نویسنده گی و  مطالعه مصروفیت سالم است که همیشه برای شخص فعالیت متنوع ایجاد نموده از مصروفیت های ناسالم وبیکاری جلوگیری می کند و باعث انکشاف رفاه وسعادت اجتماعی می گردد.
بنآ باید موضوعات را مورد مطالعه قرار دهیم که مفید بوده و نویسنده باید موضوعات را بنویسد که خود ودیگران بتوانند از آن استفاده کنندومطلب باید دارای محتوا بوده و از یک هدف بحث کند


.
وکسانیکه به نویسنده گی علاقه دارند باید بهترین موضوعات را برای نوشتن انتخاب کنند وبیشتر موضوعات اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی وغیره را انتخاب کنند.
و برای نویسنده حتمی است که در موارد محتلف مطالعات دقیق داشته باشد.


وبرای اینکه یک نویسنده خوب باشیم همواره با مطالعات آثار عالی ،پر محتوا ومفید که نیاز زمان باشد بـ پردازیم وموضوعات اصلی وفرعی را دسته بندی کنیم.
ومطلب دا که می خواهیم  بنویسم در بارهش تحقیق کنیم وخود موضوعات را دوست دارم بنویسم که به مردم ربط داشته باشد. ومردم بر آنها بیشتر مواجه باشند.
وهمچنان مطلب باشد که رسا وقابل درک برای مردم باشد و هدفش را کاملآ بدانند نه که برای شان غیر قابل درک ومغلق  باشد


.
و دوست دارم بیشتر موضوغات را بنویسم که مردم آنها را دوست داشته باشند. ومی خواهم کلمات را به طور درست ومنطقی آن ترتیب دهم که  مقصدم  را خواننده بهتر درک کند نه اینکه با کلمات متعدد جمله ها را مبهم و بدون معنی و پیچیده بسازم که این کار خواننده را به مشکل مواجه ساخته و حتی باعث میشود که خواننده را از خواندن منصرف کند.
وهمچنان  مطالعه باعث رشد شخصیت افراد گردیده وخلاقیت وتوانایی  مردم رادر اجتماع انکشاف می دهد.
اشحاص که بیشتر مطالعه می کنند سطح دانش شان بلند رفته ومشکلات خود وخانواده خود را رفع می سازند وباید عادت مطالعه خود را افزایش دهیمAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160