مطالعه بهتر و نتیجه بخش

Posted on at


 


راه رسیدن برای یک مطالعه موثر را دانشمندان در سه چیز میدانند،


1-کتابی را که می خوانند


2-دوستانی که با آن ها نشست و برخواست دارند


3-نوع هدفی که در زندگی خود در نظر می گیرند


اهمیت و نقش مطالعه  در زندگی انسان های که می خواهند آگاهانه و موفق عمل کند ،بر هیچ فردی مشکل ویاهم دشوار نخواهد بود


نخستین کار برای کامیابی و موفقیت در یک مطالعه موثر قدرت تمرکز استو تحقیقات نشان داده است که تمام نوابغ دنیا کسانی بودند که از قدرت تمرکز فوق العاده بر خوردار بودند


آشفتگی و شوریدگی ذهنی عملا در هیچ زمینه ی نمی تواند به کامیابی بشر منجر شود، زیرا تمام کار های بشر بر توافق نیازاست ،تمرکز در قسمت  مطالعه مهم ترین کاریست که در جمع ساختن فکر  نقش اساسی و محوری دارد.


 


شاید هزاران پیام از محیط اطراف به آن مخابره شود و در عین حال به محیط داخلی بدن ومحیط اطراف آن ارسال گردد پس لازم است تا تمرکز با تمرکزبیشتر مطالعه نمود .


اگر چه بسیاری ازاین پیام ها ناخود آگاه صورت می گیرد اما بعضی از این پیام ها وارد حوزه آگاهی ما می شوند و  ذهن را از موضوع که به آن متمرکز است منحرف می سازد


تمرکز حواس در حقیقت یک تلاش ذهنی است برای انسجام بخشیدن به این پدیده  هر چه زیادتر به این تلاش خود ادامه دهید ، تمرکز شما بهبود می یابد اما شرط مهم دیگر در این جاهماناعلاقه است که باید در نظر گرفته شود .


تا علاقه نبا شد تمرکز نیست و تا تمرکز نباشد حافظ نیست و تا حافظ نباشد آموختن در کار نخواهد بود


چند روند عمده در موضوع مطالعه باید در نظر داشت


1-هر چی اطلاعات اولیه شما زیاتر باشد کشش بشتر برای فراگیری آن  خواهد داشت


2-شناخت قوانین در رابطه به یک موضوع شما را به آن علاقمند می سازد


3- تعین هدف در هنگام مطالعه یکی از عوامل در ایجاد تمرکز حواس و زیاد شدن دقت است ، قبل از مطالعه هدف را باید تعین نمود. 


 


نویسنده:  نصیر احمد  "علی زی"                                            About the author

160