یازدهم سپتمبر دومین بار تاریخی شد

Posted on at


یازدهم سپتمبر 2013 بود . داخل شهر بودم و در حال خریداری ، بازی فوتبال میان تیمهای ملی افغانستان و هندوستان آغاز گردید . پس از هشت دقیقه صدای فریاد ، دست و سوت مردم تمام شهر را پر نمود ، بله ، توپ در داخل دروازه هندی ها بود ، تمام بدنم بلرزش درآمد و بدون اراده دستانم بر هم کوبیده شد و بعد از سالها حس کردم که وطن یعنی چی ؟


فوتبالیست های عزیزمان پا به پای ثانیه ها میدویدند و با هر ضربه و هر دفاع قلب های پژمرده ما را شاداب و لبهای خشکیده ما را خندان مینمودند .


افغانستان 2


هند 0بازی به  اتمام رسید ، مردم تغییر کرده بودند ، همه خندان – شاد و خرم.


فضای شهر پر شده بود از آهنگ و رقص و شادی ، تولدی دوباره برای مردممان ، گاهگاهی اشک عشق و محبت در چشمان تک تک ما نیز پدیدار شده و قلبمان فریاد میزد : زنده باد افغانستان ، افغانستان قهرمان جنوب آسیا

تماشای مسابقه در نقاط مختلف شهراکنون دیگرمردم هنر ، فرهنگ و قدرت خود را درک کرده و در پی پیروزی سرگردانند . وقتی در راه به خانه میامدم حتی اطفال هم به چشمانم نگاه میکردند و فریاد میزدند : افغانستان افغانستان .


وای خدای من چه لذتی دارد پیروزی !


اما


-


-


-


-


بعد از 35 ساعت ،‌ حدودا 5:30 بامداد صدای وحشتناک و دلخراش انفجاری در مقابل کنسولگری آمریکا خواب ناز و شیرین مردم شهر هرات را الی ده کیلومتری محل حادثه به کابوس مبدل ساخت.صدای شلیک دشمنان افغانستان و نیروهای شجاع امنیتی سکوت شهر را در هم شکسته بود ، تا دقایقی مردم از حال یکدیگر خبردار نبودند اما پس از رد و بدل تماسهای مختلف معلوم گردید دهها تن از هموطنان ما شهید و زخمی گردیدند .


حال دیگر بیشتر از این توان نوشتن ندارم..About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160