خودت را خفه نکن

Posted on at


اکثریت دوستانم در افغانستان فکر می کنند که خیلی آدم جسوری هستم و رک و پوست کنده حرف می زنم. ولی وقتی خودم را با دوستانی که در آمریکا دارم مقایسه می کنم می ببنم که چقدر بعضی وقت ها خجالتی میشوم. هیچوقت یادم نمیرود که وقتی کوچک بودم. یک صفت پسندیده برای دختران باحجب و حیا بود. الان که می بینم چقدر سرمان را شیره مالیدند. به ما گفتند که سرت را پایین بگیر به کسی نگاه نکن بعد روی کولمان سوار شدند و به ما امر و نصیحت کردند. به ما گفتند صدایت را بلند نکن گناه دارد دختر صدای بلند داشته باشد، بعد تهمت بارمان کردند  و سنگها بهسویمان پرتاب کردند. اما ما، چه ساده از این ابلهان گذشتیم و حماقت هایشان را نادیده گرفتیم.


حالآ می فهمم چرا مثل بعضي از آمریکایی ها جسور نیستم. من در جامعه بزرگ شدم که تا می خواستم حرف بزنم صدها دست به سویم دراز می شد که خفه ام کنند. کار به جایی کشید که حتی بعد ها خودم هم نا خدا گاه خودم را سرکوب می کردم و قبل از حرف زدن خودم را خفه می کردم که مبادا دیگران در موردم قضاوت کنند .سکوتم هزاران حرف می گفت اما من انگار همهیشان را پنهان کردم. می ترسیدم! می ترسیدم که افکارم با جامعه صدق نکنند. از قضاوت ها می ترسیدم. شاید هنوز هم می ترسم.

نمی دانم که آیا افکارم درست بودند یا اشتباه. جالب بودند یا خسته کن. احمقانه بودند یا که از افکار انیشتین هم عاقلانه تر. هرچه بودند دیگر نیستند چون به یاد گرفتم که دفن شان کنم و اظهارشان نکنم. افکارم را گم کردم زیرا ارزشی برایشان قایل نشدم. 

من همدست با همه ،خودم را زندانی مردم اطرافم کردم. برای افکارم مرزهای سرخ ممنوعه کشیدم. به رفتار هایم شکل جامعه را دادم. ولی حالا می بینم که چقدر به خود خیانت کردم. چه حرفهایی را که نگفتم که باید می گفتم. چقدر خودم را برای رفتارهای عجیبم سرزنش کردم و چقدر به خودم عذاب دادم. در حالیکه می توانستم خودم باشم. هنوز هم فکر می کنم کابوسهای افکارم دارند مرا نگاه می کنند و روی احساساتم علامت سرخ می کشند

۰

کاش به ما یاد می دادند که خودمان باشیم. افکارمان را قدر کنیم و از همه مهمتر به خودمان احترام بگذاریم. به قول پاءلوکوءلو :"کسی که مثل قربانی رفتار کند، به احتمال زیاد مردم مثل یک قربانی با او رفتار می کنند. "پس از این پس به یاد داشته باشیم که به خودمان ارج بگذاریم زیرا هیچکس دیگر نمی تواند جای ما را پر کند.

 

فاطمه حيدري


 


About the author

FatimaHaidari

Fatima Hadari is an Afghan student now studing at the St. Timothy's School in Maryland, USA. She loves writing because it allows her to express her feelings freely. When she was 12, she started blogging in Farsi. Now she writes for Afghan Women Writing Project, Film Annex, and Women's Annex.…

Subscribe 0
160