رسانه ها در افغانستان

Posted on at


.


 


جهان امروزی عصر رسانه و انفجار اطلاعات است رسانه ها فضا و زمان سنتی را میشگافندو دست یابی به اطلاعات گسترده جهانی را برای همگانی فراهم میسازد و تقش اساسی و مهمی در توسعه فرهنگی سیاسی و اقتصادی جوامع را بر دوش دارند .


 مسولیت عمده رسانه ها عبارت از نظام ارزشی الگو سازی هویت سازی و بیان هویت تاریخی تا اکنون رسانه های افغانستان در سوق دهی افکار عامه نقشی بسزایی را دارد بوده و در این اواخر افغانستان میزبان صد ها رسانه چاپی، دیداری و شنیداری است که با ایجاد نظام دموکراتیک ، آهسته آهسته رسانه های زیادی عرض اندام کرده که از لحاظ کمی در دوره های گذشته سابقه ی نداشته است و گفته میتوانیم که در دو روز یک رسانه جدید تولید میگردد اما اینکه نسبت کدام نیازمندی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ایجاد میگردد بحث کاملا گسترده است


 


.


 رسانه ها در دهه ی اخیر  دست آورده های زیاد داشته که از جمله اطلاع رسانی ، آگاهی دهی ، افشاگری ،نقد کارکرد های دولت تحلیل موضوعات سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و سوق دادن مردم به دو انتخابات ریاست جهموری و پارلمانی و مهمتر از آن مناظره ها بین نامزدان ریاست جهموری که عالیترین روش دموکراتیک میباشد ایجاد کرد. و همچنان با چالش های نیز رسانه ها مواجه بود مانند مشکلات در عرصه امینتی تهدید خبرنگاران از سوی برخی مخالفان مسلح و افراد غیر مسول کشته و زخمی شدن خبرنگاران حق دسترسی محدود خبرنگاران به اطلاعات از چالش های عمده میباشد.


 در حالیکه طبق ماده 50 قانون اساسی افغانستان و ماده 5 قانون رسانه های کشور حق دسترسی به اطلاعات حق طبیعی هر شخص است و همچنان از لحاظ کیفی نیز رسانه های کشور با چالش بزرگ مواجه اند


.


 کارمندان و مسولین متخصصین در نظر گرفتن مسایل اخلاق رسانه یی و همچنان اینکه بیشتر از ده سال از فعالیت رسانه ها میگذرد بسیاری از مطالب روزنامه ها بر گرفته از سایت های انترنتی است در حالیکه میشود سوژه ها در  باره افغانستان بیش از اینکه در  سایت ها باشد در ماحول ما به وفرط دیده میشود ادبیات روزنامه ها مخلوط از زبان هاست .


با در نظر داشت چالش های فراوان که در تقابل با رسانه ها در افغانستان وجود دارد باید دولت قانون رسانه های کشور به شکل آنچنان  که وضع شده رعایت و تطبیق نماید و با ناقضین آن برخورد قانونی و جدی نماید.


و رسانه های که از طرف کشور های منطقه در افغانستان فعالیت مینماید و باعث واگرایی  در بین افغانستان میگردد از میان بردارد


.


 


 About the author

160