فنی لټونکی د مارکېټینک لټونکو په مقابل کی – څه فرق لری

Posted on at

This post is also available in:

فنی لټونیکی د مارکېټینک لټونی په مقابل کی. زه اوس په کالیفرنیا (California) کی په کار او بار باند بوخت یم او د لټونکو په اړه یوه جالبه مرکه درلوده چی غوښتل می چی هغه دلته جوړ کړم٫ په عین حال کی می غوښتل چی د جالبه محرمانه (بتانو ) شر نه خلاص شم. موږ د متفاوتو لټونکو په اړه په انفرادی توکه په بازار کی او داچی دوی څرنکه کولی شی چی یو راهبرد مشخصه او حل یی کړی٫ خبری مو وکړی. هغه ټول کسان چی د عین هدف سره٫ د هغو په اړه اندیشه نه لری٫ څکه دا موضوع د هغو موضوع ګانو بیانګره ده چی ټول د یو مهارتی سطح نه برخورداره دی. په دغه صورت کی موږ لټونکی په دوه برخو یی خلاصه کوو: 

فنی لټونکی - 

فنی لټونکی لکه یو څوک دی چی ستاسو تارنما د لینکونو او مات شوی کدونه موندلو لپاره ولټوی او هغه د ستاسو د راهبردی کلیدونو واژو پر اساس ترتیب کا. دا د تارنما پای ته کرڅی او دا چی څرنکه اوسنی ساختار مو بهینه کړی٫ ترڅو چی ګوګل په چټکه وکولی شی هغه د هغو ضریبو پر اساس وساتی. دا هم د رهنما ګانو منلو لپاره د تارنما له خوا نه دی او دا چی هره پاڼه یی د ارزیابی شوی ده او هیځ شی پاتی شوی نه دی.

مارکېټینک لټونکی - 

مارکېټینک لټونکی لکه هغه سړی ښایی چی د مارکېټینک برخو کی د هغو لیدلو او مرتبط کولو کی یی فعالیت کوی. مارکېټینک لټونکی د محتوایی راهبرد په مقابل کی٫ راهبرد د واژو کلید پر اساس ستاسو ته یی ښایی او تاسو ته دا اجازه درکوی چی هغه د یو ډول بهینه واژو کلید پر اساس یی درجه بندی کړی. هغه هری پاڼی ته ننوځی او د هغو محتوا تحلیل کوی څرنکه چی تاسو کولی شی د واژو کلید ځای په ښه توکه په هغو کی ووینی. که هغه په یو ضعیفه سطح کی وی٫ مارکېټینک لټونکی تاسو د هغه نکتو او ترفندو سره آشنا کوی ترڅو چی هغه نور هم ښه کړی.

او هم کولی شی یو سړی وموندی چی ستاسو تارنما لینکونو ساتونکی اوسی ترڅو چی د ګوګل غیرفنی عواملو تمرکز درجه بندی باندی٫ هغه په یو پراخه سطح کی په شبکه کی خپره شی. فنی لټونکی دغه موارد د کنترول لاندی یی لری. دواړه د یو شان په توکه مهمه دی.

څوک چی ما په شخصی توکه پیژنی٬ پوهیږی چی زه د دواړو نه کار اخلم٫ مګر خوش لرم چی مارکېټینک لټونکی د خپل کاری عرصو کی راوړم. د هغه وخت نه چی ما خپل وخت د لټونکو او اجتماعی رسانو سره پیل کړی دی او د محتوا مدیریت سیستم نه لکه (worpress) کار اخلم  هیڅکله می د خپل مهارتونو مجموعی کار اخیستلو  ته اړتیا نه درلودله. خپل لټونکی او خپل موندلی په دغه اړه به د راتلونکو اونۍ جریان کی به ستاسو ته ووایم. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160