عادت

Posted on at
عادت یعنی چی؟


عادت یعنی عمل، روش و سلوک اشخاص تکراراً به عادت تعریف شده است.


عادت که در اصل عمل و روش نیست که در وجود انسان به یکسان نهادینه شده باشد یعنی عادت را میتوان خود کنترول، پرورش و تغیر داد، نه این که عادت به انسان به مثل سایر نهادها ثابت نهادینه شده باشد بل این خود اشخاص هستند که عادت را در وجود شان ظهور و پرورش میدهند.


عادت از تکرار عمل هم ثابت شده میتواند و هم از خواست درونی خود اشخاص ولی باید دانست که اعمال به عادت مبدل میشود که خواست خود انسانها باشد نه اعمال که تکرار شده ولی تکرار آن نه خواست انسان باشد ونه تکرار آن خوشآیند.عادت که نشان ادب و شخصیت انسانها است، اگثراً شخصیت ها و آداب مردم را به زودی نشان میدهد و معمولاً عادات انسانها به عادات غیر قابل کنترول مبدل میشود و اینکه عادات را نمیتوان در همه جا کنترول کرد و این عادت است که در همه جا و زمان از خود رنگی به جا میگذارد.


قسمیکه در بالا یاد آور شدیم که عادت است که شخصیت را میسازد یعنی، فکر خوب عمل خوب را میسازد و عمل خوب شخصیت خوب را و شخصیت خوب هدف خوب و هدف خوب زندگی خوب خواهد ساخت.


دوستان عزیز دیدیم ،عادات که بلاخره آنرا به زندگی ختم کردیم همه از فکر خوب آغاز شد پس فکر است که زندگی را سوق میدهد، پس چه خوب که فکر این را داشته باشیم و این خود مان هستیم که تعین کننده این هستیم که چگونه عادت داشته باشیم و همه اعضای بدن را همانا به مثل تمرین فیزیکی به حصول عادات نیک تمرین دهیم.دوستان عزیز! عادت اگر چنین نقش در انسان سازی و در شخصیت سازی انسان داشته باشد پس چه خوب که همه در داشتن عادات نیک، اسلامی و محمدی از حد کوشا باشیم و خود را در گیر عادات که به زندگی ما زهراست نسازیم.


به امید اینکه همه از عادات ینک اسلامی بر خوردار باشیم.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 


 


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160