پرواز بعد از چراغ قرمز

Posted on at


یازده، ده ، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، حرکت


 شیشه را پایین میکشی،باد خنکی میوزد،دستت را بیرون میکنی،احساس میکنی دستت پرواز میکند


اری همیشه دوست داشتی پرواز کنی،بروی و بروی و دور شوی و دورتر! نمیدانی کجا فقط دور شوی جایی که سیاهی و سفیدی با هم ترکیب شوند ودیگر مجبور نباشی یکی شان را ا نتخاب کنی


مجبور نباشی صدایی را بشنویی ،هیچ صدایی  ! حتی صدای شب را ! نه اما همیشه صدای شب را دوست داشتی،صدای شب پشت چراغ قرمز،وقتی شب ساعت هشت پشت چراغ قرمز منتظر میمانی دوست داشتنی است، و پرواز دستانت،دوباره میشماری


پانزده، چهارده، سیزده، دوازده، یازده ، ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو


سکوت پشت چراغ قرمز را دوست داری و بعد از ان حرکت و  دوباره پرواز دست هایت بیرون شیشهAbout the author

minarezaee

مینا رضایی متولد 1990 در کابل،افغانستان زندگی میکند .

Subscribe 0
160