نقش زنان در کاهش بیسوادی

Posted on at


زن میتواند با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان دهد، از آن جایکه زنان نیم پیکر یک جامعه را تشکیل میدهند، مهمترین و اساسی ترین نقش را برای ساختن یک جامعه دارند

ینک ما بر بستر آگاهی و خرد، تولدی دوباره یافته ایم و دل آشفتگی هایمان دیگر ندانستن ها نیست، زیرا به خوبی میدانیم که دانستن حاصل خواندن است و فهمیدن حاصل فکر کردن

امروز مردم جامعه ما به این باور هستند که زنان در کاهش بیسوادی میتوانند آسمان افغانستان را شگوفه باران کنند، چرا که از تفکرات کهنه و قدیمی خویش بیرون آمده اند بنآ میتوانیم به قله های علم قدم بگزاریم

.

زنان با سواد میتوانند راه و روش زندگی کردن را برای فرزندان خود جهت انجام وظایف فردی به عنوان یک عضو جامعه توسعه بخشند، زنان باسواد دانایی خود را به فرزندان و یا افراد دیگر انتقال میدهند و میتوانند فرزندان تندرستی را به جامعه تقدیم کنند

 

چنانچه پیامبر ص فرموده اند ( آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است) در زمان پیامبر ص زنان هم مانند مردان به آموختن علم میپرداختند و حتی فقهای بزرگی در بین شان وجو داشت. در پایان باید به این نقطه اشاره کنم، همه زنان و مردان باید بدانند هدف اصلی تعلیم و تربیت علم نیست، بلکه عمل است

  About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160