پـــیروزی از آن ماســــت

Posted on at


ای افغانـــستان پیروزی ات مـــبارک باد .نامت مبارک باد.آن جوان مردانت زنده باد که نامت را به قلعه های موفقیت رسانیدند.


 


این جای افتخاراست برای ما افغان ها، برای آنانیکه توانیستند نام افغانستان در تمام دنیا به آواز بکشند، اما لعنت برآنانیکه این خوشحالی را از ما میگیرند وبجای آن جنگ و بی نظمی را به میان میاروند مادران را به داغ فرزندان وهمسران را به داغ شوهر شان وخواهران را به داغ برادرنشان میگزارند .


وتفرقه را میان هریک ما افغانان بوجود میاورند.به عنوان مثال قهرمان ملی افغانستان  شهید احمدشاه مسعود وغیره....... 


با آن هم قهرمانی تیم فوتبال کشور ما به همه دنیا نشان داد که افغانستان میتواند قهرمان شود، ما صلح میخواهیم جنک دیگر بس است. 


 زنـــــــــــــــــده باد     افغانـــــســتان عزیز    و     ســـــــــــــــــربلندAbout the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160