آلودگی هوای افغانستان

Posted on at


 


وضعیت محیط زیست در افغانستان مانند سایر کشورهای عقب مانده رنج برانگیز است، اما به دلایل گوناگونی این مسئله نزد مردم مهم جلوه نمی کند، ویا حتا به آن شناخت ندارد و برای دولت ها و حکومت ها نیز اهمیت نداشته است. در نتیجه باعث غفلت حکومت و دولت در این امر مهم شده است، که مشکل اساسی و عمده ی آن همان مشکل سیاسی و امنیتی است.


محیط زیست در کشور مثل یک جنگ مداوم گشته است که هیچ وقت از آن رهایی پیدا نخواهیم کرد. علت این همه خرابی ها خواست به قدرت رسیدن رهبران سابق، سمت گرایی ها، ملیت پرستی ها و جنگ های داخلی بین احزاب سیاسی بوده است که گریبانگیر نسل امروزه شده است.


آلودگی هوا را ما در تمام افغانستان مشاهده میکنیم بخصوص در کابل بیشتر محسوس است. شاید در ذهن شما سوالی پیدا شود که آلودگی هوا چیست؟ در پاسخ باید گفت، حضور یک یا بیش از یک آلود کننده ی هوای آزاد مثل گرد و خاک، دود، بخار ... آلودگی هوا گفته میشود که در کابل چون فرهنگ شهرنشینی وجود نداشته و شهریکه به جمعیت معین ساخته شده بود اکنون در آن چهار یا پنج برابر بیشتر از آن جمعیت زندگی میکند و برای اطرافیان چون در اطراف کار نیست به شهر ها رجوع میکنند و در اینجا میخواهند همانند اطراف زندگی کنند از مشکلاتی چون آلودگی هوا را ببار میآورد.


عوامل عمده و اساسی آلودگی هوا اینها است:í         کاربن مونو اکساید: وسایل گرم کننده ی خانگی قسمیکه دیده میشود بیشتر از جعمیت کشور، بخاری های چوبی استفاده میکنند و تماما دود آن به هوا میرود و باعث آلودگی هوا میشود. وسایط نقلیه بخصوص موترهای تیلی و کهنه، چون در افغانستان موترها هم بسیار کهنه و تیل ها بی کیفیت، در نتیجه باعث تولید کاربن مونو اکساید میشود.


í         حوادث طبیعی مانند آتشفشان ها


í         سوخت فوسیلی: مانند گازات گلخانه ای


í         باران های اسیدی


í         کاهش لایه اوزون: استفاده از بمب اتم و اسلحه باعث شده تا لایه اوزون تاحدی تخریب گردد، اگر این لایه دیگر هم تخریب شود در نتیجه باعث تابیدن نور مستقیم آفتاب به زمین میشود و باعث ازبین رفتن نباتات و حیوانات میشود و حیات در روی زمین را ناممکن میسازد.


عوامل آلودگی هوا در افغانستان:


í         تراکم کثافات در کوچه ها، شهرها و اطراف جویبارها


í         بدرفتهای غیرفنی و حفر چاه ها نزدیک آنها


í         عدم کانالیزاسیون فنی


í         از بین بردن جنگلات بخاطر استفاده از چوب آن و برای ادامه زندگی


í         نبود آگاهی از فرهنگ شهرنشینی


í         عدم مراعات نظافت...


آلودگی هوا باعث سرطان پوست، پیرشدن زودرس پوست بدن، از دست دادن بینایی، ضعیفی حافظه، کوتاه شدن قد شهروندان، حرارت بیش از حد وسایر امراض دیگر میگردد.        به خاطری رهای  از آلوده گی هوا چه باید کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟About the author

sulaiman13sayee

sulaiman sayee one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160