زن، ناقص عقل نیست

Posted on atدر جامعه ای که در آن مرد سالاری بیداد می کند و نظام ارباب رعیتی خرافی وفرهنگ مسلط قبیله ای بر تمام سیستم جامعه حاکم است‚ پیشرفت زنان چه وضعیتی ممکن است داشته باشد؟         دراین جامعه گوئی که دست وپای زنان با زنجیرهای جهل و خودخواهی بسته شده و نصیب  آنها از زندگی فقط کنیزی ‚ بردگی ‚ بارکشی ‚ زائیدن فرزند بیشتر ‚ حقارت و... است.


مردهای جامعه دوست ندارند که زنان آنها با سواد و متمدن باشند اما از یک زن بی سواد می خواهند که هیچ اشتباهی نکند و وقتی خطایی را مرتکب شد به او لقب "ناقص العقل" را میدهند.


عده ای از به ظاهر عاقلان هم ناقص العقلی بودن را در زنان تفسیرکردند و آن را یک امر الهی و طبیعی میدانند و نظرات غلط واشتباه خود را به جامعه تزریق میکنند.


حال آنکه هیچ عالم ‚ عاقل و مرجعی نیست که کارهای زشت و غیر اخلاقی مردان همین جامعه را دلیل "ناقص العقل" بودن آنها بداند‚ کارهایی مثل ظلم و استبداد ‚ تجاوز جنسی ‚ زنده به گور کردن و گورهای دسته جمعی ‚ بپا کردن جنگ های خانمان سوزو ریختن بمب اتم برسر مردم بیگناه و هزاران هزار گناهی که عرش خدا را به لرزه می آورد. .                                    در جامعه ای که در آن مرد سالاری بیداد می کند و نظام ارباب رعیتی خرافی وفرهنگ مسلط قبیله ای بر تمام سیستم جامعه حاکم است‚ پیشرفت زنان چه وضعیتی ممکن است داشته باشد؟                 دراین جامعه گوئی که دست وپای زنان با زنجیرهای جهل و خودخواهی بسته شده و نصیب  آنها از زندگی فقط کنیزی ‚ بردگی ‚ بارکشی ‚ زائیدن فرزند بیشتر ‚ حقارت و... است.مردهای جامعه دوست ندارند که زنان آنها با سواد و متمدن باشند اما از یک زن بی سواد می خواهند که هیچ اشتباهی نکند و وقتی خطایی را مرتکب شد به او لقب "ناقص العقل" را میدهند. عده ای از به ظاهر عاقلان هم ناقص العقلی بودن را در زنان تفسیرکردند و آن را یک امر الهی و طبیعی میدانند و نظرات غلط واشتباه خود را به جامعه تزریق میکنند.حال آنکه هیچ عالم ‚ عاقل و مرجعی نیست که کارهای زشت و غیر اخلاقی مردان همین جامعه را دلیل "ناقص العقل" بودن آنها بداند‚ کارهایی مثل ظلم و استبداد ‚ تجاوز جنسی ‚ زنده به گور کردن و گورهای دسته جمعی ‚ بپا کردن جنگ های خانمان سوزو ریختن بمب اتم برسر مردم بیگناه و هزاران هزار گناهی که عرش خدا را به لرزه می آورد.                                                                                                                             خطا یا اشتباه کدام بزرگتر و بیشتر است که متهم به بی عقلی شود؟                                                                 زنان افغان در چنین جامعه ای زندگی می کنند مشکلات آنها کم و کوچک نیست‚این مشکلات ریشه ی عمیقی در فرهنگ افغانستان دارد نهادهایی در چند سال اخیر برای حمایت از آنها تشکیل شده که متاسفانه موفقیت های چشمگیری نداشتند‚ موفقیت آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.                                               به امید روزی که همه ی زنان افغان و دیگر زنان مظلوم جهان به حقوق طبیعی خود برسند.About the author

Zohal

I am Omar Nasir Mojaddidi, who has already graduated from Journalism Faculty of Herat University. Since I have got a deep interest in Journalism field, I established Zohal Radio Station about five years ago. Besides,I am the elected head Journalist's House in Herat Afghanistan.

Subscribe 0
160