تداوم و تحول در افغانستان جدید

Posted on at


سیاستمداران افغانستان با دو نیاز اساسی مواجه اند: اول، ثبات و استقرار سیاسی در کشور حفظ شده و از برگشت به دوران بی‌ثباتی و ناامنی جلوگیری شود؛ دوم، در شیوه‌ی حکومت‌داری و مدیریت قدرت سیاسی، مناسبات و روابط ملی و بین‌المللی تغییری بنیادی ایجاد شود.تأکید قانون اساسی بر شأن و حقوق شهروندی زمینه‌ی ثبات و استقرار سیاسی را فراهم ساخته و ساختار دموکراتیک بنیادی‌ترین شاخصه‌های مشارکت عامه در عرصه‌ی حیات سیاسی (حاکمیت قانون، انتخابات، تقسیم قوا، آزادی بیان و جامعه‌ی مدنی) را عینیت بخشیده است. سیاستمدارانی که قانون اساسی و نظام سیاسی موجود را قبول دارند، در رابطه با اصول قانون اساسی و ساختار نظام دموکراتیک مشکلی ندارند. مشکل اساسی آنان این است که برای تطبیق قانون اساسی و موثرساختن نظام دموکراتیک از چگونه دیدگاه و رویکرد عملی برخوردار اند.


افغانستان به اصلاحات بنیادی ضرورت دارد. نقض بی‌رویه‌ی قانون و دهن‌کجی آشکار نسبت به حقوق شهروندی مردم قانون اساسی را در حد یک کاغذپاره‌ی فاقد ضمانت‌های اجرایی تقلیل داده است. فساد و ناکارگی نظام سیاسی موجود ساختار و ماهیت دموکراتیک این نظام را زیر سوال برده است. سیاستمداران افغانستان باید ثابت سازند که برای عبور از این وضعیت خردکننده و هلاکت‌بار چه تدبیر و راه‌کار عملی دارند.


سیاست عرصه‌ی عمل است؛ اما عمل سیاسی مانند هر عملی دیگر وابسته به خرد و تدبیری است که از دیدگاه علمی و روشن برای شناخت نیازهای سیاسی و شیوه‌های رسیدگی به این نیازها برخوردار باشد. سیاستمدارانی که با سنت‌های کهنه سیاست جدید را رهبری کنند، جز تداوم بن‌بست سیاسی موجود و انداختن کشور به ورطه‌ی سقوط مرگبار نقشی بازی نمی‌توانند. سیاستمداران کشور نباید به چالش‌های امنیتی که ثبات و استقرار سیاسی را تهدید می‌کند دامن زنند. در عین‌حال، این سیاستمداران نباید از ضرورت تحول بنیادی در زمینه‌ی مدیریت قدرت سیاسی و ایجاد روابط و مناسبات مدنی و دموکراتیک در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی غفلت کنند.


انتخابات سیاستمداران کشور را با آزمون دشواری مواجه ساخته است. در این انتخابات سرنوشت سیاسی نسل‌های کنونی و فردای کشور تعیین می‌شود. فرصت اندکی که پیش رو داریم، ظرفیت و استعداد سیاسی و مدنی ما را محک می‌زند. هفت ماه با شمارش انگشتان دست‌های ما عبور خواهد کرد، اما در این هفت ماه حیثیت و جای‌گاه ما در تاریخ جهانی که خود را عضو آن می‌دانیم تثبیت خواهد شد. افغانستان جدید باید تاریخ جدید خویش را با موفقیت و سربلندی ادامه دهد؛ ضمانت این تداوم، در عین حال، نیازمند رسیدگی به تحول عمیقی است که دیدگاه و رفتار ما را از افغانستان سنتی متفاوت نشان دهد. آیا سیاستمداران کنونی ما این آزمون خویش را جدی می‌گیرند؟About the author

AzizRoyesh

Aziz Royesh was born in 1969 and has lived through harsh times of his country. He has narrated his story in a book titled "Let Me Breathe"!

Subscribe 0
160