دوطن دوستئ دفلسفی دوهمه برخه

Posted on at


دوطنپرستۍ او وطندوستۍ دفلسفی ریښه موږته په اصل کی دخپل خلقت په معینه دنیا اومشخصو انسانانو کی دراز ښودل دیپه موږ خپل ځان پیژنیموږته دخپل شتون پرخپله لاری ښونه او پوهه راکویموږ دبیګانه پرستۍ نه خلاصوی


معاصر څیړونکی په دی نتیجه رسیدلی دی چی انسانان هله خپل ځانو نه په فردی او واقعی ډول پیژندلایسی چی کله خپل ځانونه په ملی او وطنی ډول وپیژنی وطندوستی اوملتپرستی بیا دخلګو او ټولونو په نستب په متضاد اویاهم بیل ډول سرته رسیږی مثلا؛ فرانسویان ځان غوښتونکی دی، ولی افراطیان بیاندی


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1f/French_crowd_near_the_Galeries_Lafayette,_Paris_fa_rszd.jpg
دالمانیانو ملتپرستی بیا ډیره افراطی ده چی د (ناتسیسم) په نامه سره یادیږی.انګریزان ترمعقولو حدودو تیری نه کوی. اایټالویان بیا ملتپرستی او وطندوستی دوسعت طلبۍ په معنی پیژنی،نو زموږ تاسو ملت دوستی به هغه وخت فرهنګی اوبشردوستانه وی چی خپل ملت، ځان او نژاد ترنورو پورته  ونه ګڼو،موږ باید په هغه څه ځانونه سمبال کړو چی په تاریخی ډول دیوقوم اوملت دپرمختګ او سرلوړی سبب سویدۍ؛ لکه علمی اوهنری رشد دیوثابت اومنل سوی فرهنګ لرل اوهغه معیار چی زموږ دملت دوستی او تفوق سبب کیږی هغه معیار علم دی اوبس
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/8/11/1313075807496/students-007_fa_rszd.jpg

تحقیق کونکی پدی باور دی چی واقعی او ریښتینه ملت دوستی، هغه فرهنګی اوهنری وی.هنر اوفرهنګ په خپله یو ایجادکار او اختراع ده نه په رنګ نه په پوست اونه هم په شکل اوفیافه پوری کوم تړاو لری
 درنو ملګرو کله چی موهم دالیکنه ولوستل دلیکنی په لاندنۍ برخه کی موخبل نظر پریږدۍ

About the author

SadiqNasrat

Nasrat Barakzay was born in 1990 in Kandahar province Afghanistan, graduated from Imam Abu hanifah high school in 2009.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of Medicine in Cairo University.he is able to speak Pashto,Dari,English,Arabi and Urdu.…

Subscribe 0
160