کتاب و کتاب خوانی در افغانستان

Posted on at


کتاب روزنه است به سوی روشنائی توسط کتاب رابطه میان نسل ها و انسانها بر قرار کرد انتقال فرهنګ از نسل به نسل دیګر توسط کتاب صورت می گیرد . درهر جامعه باید  کتاب خوانی رشد داده شود چون تجربه نشان داده است جامعه که فرهنگ مطالعه در آن رشد داشته پیشرفت و ترقی نیز داشته است .         کتاب خوانی از نیازهای مبرم جامعه به شمار می رود اما تا امروز در افغانستان نهادینه نشده است مګر در چند سال اخیر تعداد علاقمندان کتاب رو به افزایش است . که بیشتر خوانندګان آنرا دانشجویان دانشگاه ها و شاگردان مکتب ها تشکیل می دهد و بیشتر کتاب های مورد استفاده آنان را کتاب های از نوسیدگان ایرانی تشکیل می دهد. و دانشجویان از نبود کتاب های تخصصی با عناوین مختلف دردانشگاه  ها شکایت دارند .با آنهم کتاب خوانی در کشور نهادینه نشده است که دلایل متعدد در این راستا وجود دارد .  • تحولات سیاسی و اجتماعی: چند دهه جنګ هم چنان که بر دیګر مسایل تاثیر منفی داشته است فرهنگ مطالعه را نیز متاثر ساخته است .

  • فقر: فقر نیز سبب نبود فرهنگ کتاب خوانی در کشور شده است چون بیشتر کتاب های کشور از پاکستان و ایران وارد می شود . و به دلیل نداشتن چاپخانه های مدرن کتاب های نویسندگان افغانی نیز در خارج از افغانستان به چاپ می رسند وگمرگ می خورند به این اساس قیمت ها نیز افزایش می یابد.

  • بی سوادی : در حدود ۸۰٪ مردم کشور را بیسودان تشکیل می دهد. و اکثر اطفال و جوانان را بی سودان رهبری می کنند بنابرین مشوق های خانوادګی اندک هستند.برای افزایش کتاب خوانی باید به چند مورد توجه صورت ګیرد.  1. در بخش چاپ و نشر کتاب ازطرف سکتور های خصوصی ودولتی باید سرمایه ګذاری صورت گیرد تا نیاز به چاپ کتاب در کشور های بیګانه نباشد ونویسندگان از نبود امکانات چاپ در داخل کشور هراس نداشته باشند .

  2. ایجاد کتاب خانه های که پاسخگو به نیازمندی های اهل مطالعه باشد و مراکز فروش کتاب باید بیشتر شود که در حال حاضر تنها به کتاب فروشی های جوی شیر وچند کتاب فروشی کوچک کنار جاده ها محدود می شود. که این مراکز برای رفع نیازمندی های مردم کافی نیست.

  3. مشوق های کتاب خوانی به میان آید که از یک سو باید جوانان از طرف خانواده ها تشویق شوند و از سوی هم باید نهاد های دولتی و خصوصی 

  4. پروګرام ها و نمایشګاه های متعدد را درمکاتب و دانشگاه راه اندازی کنند.

  5.                                                                   


 


    


 About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160