علم و دانش ونقش آن در زندگی بانوان

Posted on at


علم و دانش ونقش آن در زندگی بانوان


علم تراوش های ذهنیست که جهالت رادرنهاد انسان درون کوب میکند.علم یعنی چراغی برای نور پاشیدن بر سیاهی های جهالت .دانش گنجیست در گوشه ای از داشته های ذهنی که به هیچ وجه هیچ فردی توانایی تاراج آنرا ندارد،زیورست که جلایشش در کلام  گهر بار دانشمند هویداست.بازاریست که فقط هر کس به اندازه ی توان خود برمیداردو نه ،علم در هر نهادی نمیگنجد..


و نه ،به هرکس عالم گفته میتوانیم .علم را فقط اندوختن به کار نسیت خرج کردنش ارزشیست بالاتر از اندوختن آن،این مقدمه چینی ها به منظور این بود تا بتوانیم بالای مبحث اصلی که همانا اهمیت علم و دانش است حرف هایی داشته باشیم. امروزه برای کسب علم و دانش زمینه های وسیع و نا محدودی وجود دارد از قبیل :یاد گیری بواسطه ی انترنت ، که وبلاگ های زیادی برای آموزش و خود کفا شدن موجود است برای ما آگاهی میدهند.در زمینه های مختلف مقاله هایی وجود دارد که باعث انکشاف ذهنیت ها و علمیت انسان میگردد ،که از جمله میتوان به وبلاک فلم انکس اشاره کرد که زمینه سازی هایش برای پیشرفت جامعه های انسانی و خود کفا سازی آنها میباشد که بیشتر این خدمات روی بارور کردن اندیشه های جدید در زندگی زنان برای بوجود آوردن دگر گونی و تحول بزرگ در زندگی آنها میباشد.البته فرا گیری علم و دانش تاثیرات چشم گیری در زندگی بشر به خصوص بانوان دارد زمینه ای را مساعد میکند برای خود کفا شدن و وداع گفتن با احتیاجات عمده ای که در بر گیرنده ی قسمت های مختلف زندگی آنها میشود.


چه بهتر که زنی در خانواده در آموزش اطفال خود سهم داشته باشد،یا هم زنی در پشت کرسی مصروف خدمت به وطن باشد و از این طریق خود و فامیل هردو را حمایت کند.گرچه نمیتوان اهمیت های علم را جمعن یاد آور شد اما میتوان گفت که علم زندگی است و بس!


نویسنده: سوسن رحمانی
About the author

susan10rahmani

susan rahmani one of the womensannex writer .

Subscribe 0
160