عشق کیلو چنده؟

Posted on at


عشق کیلو چنده؟
عشق واقعی چیست؟ و کجاست؟
اګر این روز ها کسی به شما ګفت عاشقتم فقط بګو تا ساعت چند؟
عشق زیباست انسان را به زنده ګی امیدوار می سازد. بدون عشق انسان معنی اصلی زنده ګی را نمی فهمد. بدون عشق ما هیچ هدف اساسی نداریم . اما این عشق فعلا کجاست؟ چرا هیچ عاشقی به معشوق خود نمی رسد.
امروزه عشق واقعی از بین رفته فعلا از وازه زیبای عشق سو،استفاده میکنند. فعلا فقط عشق های دو روزه است دو روز عاشق است و خود را عاشق خطاب میکند. اما بعد ازچند مدتی که دلشان سرد شد عشق خود را فراموش می کند.
 این عشق ها دارای دو جنبه است ۱:مبایلی  ۲:انترنتی  که از بین رفتن آنها بیسار سهل و آسان است یا فقط با شکستن سیم کارت ویا با قطع کردن انترنیت عشق که برای آن جان میداد از بین میرود.
هر کسی یک عشق واقعی دارد. که فقط برای آن زنده ګی می کند وهدف اصلی آن در زنده ګی رسیدن به آن می باشد. مانند عاشق های قدیمی چون لیلی  ومجنون ، فرهاد وشیرین و.... که عشق های دایمی داشتند وبرای همدیګر از همه چیز خود میګذشتند حتی از جان خود، هدف اصلی زنده ګی شان عشق شان بوده.
و همچنان عشق زلیخا به یوسف که زلیخا بخاطر عشقش چشمانش را از دست داد بخاطر یوسف دین وآیین خود را فراموش کرد. فراموش کردن همه چیز بخاطر عشق خود عشق واقعی است. نه فراموش کردن همه چیز برای مادیات یا فراموش کردن همه چیز برای سرګرمی .
متاسفانه عشق های که امروزه در جامعه ما ترویج است یا بخاطر سرګرمی است یا بخاطر شهرت و بول ویا هم بخاطر مادیات همه شان جنبه های مادی دارد. هیچ کدام جنبه معنوی ندارد که قابل تحسین باشد و تا آخر ادامه بیدا کند. چون عشق به خدا یا عشق به وطن ویا هم عشق منزه که به کسی داشته باشی.
عاشق واقعی باید فقط برای عشق خود خدمت کند همه چیز خود برای آن فدا کند.در مقابل عشق خود زود تسلیم نشود تا آخر برای بدست آوردن آن تلاش کند و همه شرایط آنرا  قبول کند. و اګر قبول کرده می تواند. بس چرا خود را عاشق خطاب میکند.
امروزه همه عشق ها دروغی ومفتی شده است.یک روز عاشق می شود وفردا همان روز عشق خود را فراموش میکند.اینها عشق واقعی نیست عشق واقعی اصلا قیمت ندارد عشق واقعی دارای ارزش به سزای می باشد. از مادیات بسیار بلندتر است. فقط عشق های دروغی قیمت های مختلف دارد. و تمام
About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160