لابراتوارازازمون بدرامد

Posted on at


                     


 


باانکه بعد ازسالیان جنگ وعدم توجه پروسه بازسازی افقانستان اهسته بوده اما این روند ثابت بوده است دولت افقانستان نهادهای


بین المللی وایساف زیربنا های افقانستان را مانند جادها پول ها شفاخانه ها کلینیک های صحی ومکاتب رابازسازی میکند باانهم کارهای زیادی درپیشرو قراردارد تاافراد واشخاص دیگرنیزدرپیشرفت وترقی کشورسهم بگیرند یکی ازاین اشخاص دوکتور فیروزهارون درولایت هرات می باشد اقای هارون بعد ازفراغت



ازپوهنتون  هرات به المان رفت فقط دوسال بعد وی به میهن اش برگشت تا دربخش طبابت هموطنان اش رایاری رساند اوکه درشفاخانه ولایت هرات ایفای وظیفه مینماید بگونه روز افزون به نیازمندی یک باب لابراتوار خصوصی پی برد زیرالابراتوارشفاخانه یادشده نسبت حجم کاربه اکثرمواردبگونه دقیقه تر 



رسیدگی نمیتوانست به دوکتورهارون یک فرصت دیگرکمک به هموطنان اش میسرشد پنج سال قبل وی یک باب لابراتوارخصوصی را درشهرهرات ایجاد کرد تا مردم جهت تشخیص امراض به خارج ازکشوربه سفرضرورت نداشته باشند


اوگفت مشاهده کردم که تعدادی ازهموطنانم باید مبلغ زیاد را به خاطرسفر به پاکستان وایران هزبنه کنند تعدادی انها ازعهد ه اینگونه مصارف بدر امده نتوانسته وهمه چیزشانراازدست دادند ازاین رواین لابراتواررابه خاطرکمک به مردم ام ایجاد کردم این هدف وارزوی من بود اخیرا اقای هارون لابراتواراش را با وسایل پبشرفته ترمجهز ساخت وبا این وسایل جدید میتواند امراض سرطانی را تشخیص کند


قبل ازان شفاخانه هرات نمونه های گرفته شده ازبیماران رابه ایران یاپاکستان جهت تشخیص ارسال میکرد که این کارحدود چند ماه را دربرمیگیرفت ودرعین زمان مدت معالجه رابه تعویق نیزمی انداخت اکنون دوکتوران می توانند تا نتیجه را ازکلنیک هارون درمدت یک هفته بدست اورد



About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160