دبخلات اوسخاوت دواړو پایلی

Posted on at


يوی ښځی او ميړه د ډوډۍ خوړلو لپاره د دسترخوان مخې ته ناست وه،چې دروازه وټكيدل او يو ملنګ د خيرات غوښتلو لپاره په دروازه كې ولاړ و.دښځی خاوتذ چی ددروازی خواته ورغلۍ، چې ويې كتل سوالګیر دى  نو په بدو ردو اوسپورو ويلو يې پيل كړ،او سوالګریی ناامیده له دره وشړۍ.ددې پيښې ډير وخت تير شو اوپه تدریجی ډول  دغه شتمن سړى بيوزلۍ وځاپه اوناداره سو، او آن تردی چی  مجبور شو چې له نادارۍ یی  خپله ميرمنه خوشې كړي. 


ژوند وو تیریدیدی او چارې پر مخ روانې وې، یادی  ميرمنې له يوه بل چا سره واده وكړ. يوه ورځ بيا هم له خپل نوي ميړه سره د دسترخوان مخی ته  ناسته وه چې دروازه وټكيدل  او يو فقیر وو خيرات یی غوښتۍ.


ميړه يې ټول هغه خواړه چې د ځان او خپلې ميرمنې د خوړولو لپاره یی امده او چمتو شوي وو راټول کړل ، او خپلې ميرمنې ته يې وويل چې دا ټول خواړه هغه سوالګیر ته وركړه.ميرمنې هماغسې چې ميړه يې ورته ويلي وو، وكړل خو په داسې حال ګې چې له سترګو يې اوښكې بهیدی ، د ميړه طرفته  ورغله. او ميړه يې د ژړا سبب ځنی  وپوښتۍ، ميرمنې ځواب وركړ،هغه كس چې خيرات يې غوښت زما مخكنى ميړه و او له يوه فقیر سره د هغه د ناوړه چلند ټوله قیصه  يې ورته وكړه.


د هغې نوي ميړه په جواب کی ورته وویل چی په رب لوړه کوم  چې زه هماغه فقیر يم.About the author

SadiqNasrat

Nasrat Barakzay was born in 1990 in Kandahar province Afghanistan, graduated from Imam Abu hanifah high school in 2009.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of Medicine in Cairo University.he is able to speak Pashto,Dari,English,Arabi and Urdu.…

Subscribe 0
160