به قدرت رسیدن زنان

Posted on at
زنان که عضو از جامعۀ ما است و زندگی بیدون زنان یعنی زندگی بیدون مادر و خواهر خواهد بود و بقای نثل و زندگی را باید در وجود زن جست و جو کرد، از انجا که دین مبین اسلام  والاترین و بزرگترین مقام رابه زنان داده است یعنی به زن لقب مادر  را داده که حدیث شریف است که میگوید ( جنت زیر پای مادران است) مادر که خود مقام مقدس است به جز از زن دیگر به هیچ موجود نسبت داده نخواهد شد و این خود گواه جایگاه والای زن را هویدا میسازد ، همانطور که ما همه میدانیم قبل از دین مبین اسلام مقام زن به حدی زیر پای شده بود که حتی دختران شانرا زنده به گور مینمودند غافل ازینکه زن بقای زندگی و خوشی زندگی انسانها است.اما امروزنقش زنها را باید در افغانستان مورد بحث قرار داد ، زن که در حقیقت غمکش خانواده ها ، سرپرست و مادر خانواده ها میباشد چنانچه گفته های مشهور است که میگویند پشت هر شوهر مؤفق دست یک زن مؤفق است این گفته ی معقول است که باید هریکی بپذیرد و هیچ وقتی نشده که زن که خواهان پیشرفت شوهرش نباشد شوهرش به کدام مؤقیتی دست یافته باشد، مؤفقیت تنها مربوط به کار بیرونی نبوده بلکه مربوط به اجتماع و خانواده ها هم میشود که بیدون همراه بودن یک زن نمیشود.


زندگی زنان سالهای خوش در افغانستان داشته است البته قبل از حکومت طالبان به این معنی که زنان هم میتوانستند به مانند سایر اعضای جامعه از حاصل و برداشت علم دانش بهره ببرد اما متأسفانه که در حکومت های بعدی این روال کمی قید تر شد یعنی گفتند که زن چیست که تحصیل کند و هیچ ضرورت نیست که یک زن باید با سواد باشد ، بی خبراز اینکه زن است که اولاد های ما را تربیه نموده و این مادر است که در تربیه، پرورش و آموزش یک فرزندش از همه پیش قدمتر است و زندگی را وقتی خوش خواهد گذاشتاندی که یک مادر، خواهر و یا یک خانم با سواد داشته باشید.


همچنان پیغامبر اسلام می فرماید ( آموختن علم بر مرد و زن مسلمان فرض است) اما بعضی کسان این حدیث مبارک را صحیح درک ننموده و میگویند که تنها علم دین را به همه فرض دانسته که درین صورت من سوالی از ایشان میکنم آیا ساینس و سایر علم ها در قطار علم محسوب نمیشود ؟ اگر نمیشود پس برای مرد چرا ؟ و یا اینکه در کدام جای اسلام آمده که تنها علم دین را به زنان اختصاص داده است؟ و دیگر اینکه اگر بخش های غیر دینی علم نیستند پس چرا تو از آن استفاده میکنی؟


نخیر بلکه همه علم ها بخش از علم دینی و اسلامی ما بوده و هر یکی در کسب آن مسئول خواهد بود چی مرد است و چی زن .توصیه من به همه هموطنانم اینست که هریکی متوجه این باشند تا خواهر و مادر خود را در کسب هر علمی یاری رساند و چه خوب که ما در همه بخش های که به زن ضرورت پیدا میکنیم پس زنهای افغانستان باشد نه اینکه به خاطر تداوی زنان خویش به خارج رفته و انبار از پول خود را به مصرف برسانیم.


در آخیر از کمک ها و تمویل وومن انکس و توصیه های ایشان در قسمت اینکه از زنان افغانستان حمایت نموده و به آنها جرأت این را میدهد تا از زندگی خویش چیزی را بهره برد و همچنان در قسمت اینکه به هزارها دختران و زنان زمینه ی اینرا مهیا نموده تا کار و وظیفۀ داشته باشد، تا باشد کمک به خوانواده،  پدر، مادر و شوهرش داشته باشد و یا حد اقل مصارف خود و خانواده خود را که به خود کفا شدن مالی شان است میداشته باشد.


به امید اینکه زنان مؤفق و کامیاب داشته باشیم تا در پهلوی برادران وشوهران شان به مثل همراز و همکار بدرخشند.


نویسنده حکمت الله عزیز  About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160