جواب مسخره آمیز

Posted on at


شخصی از من ‍‍‍برسید ؟ ایا انسان مجبور است یا مختار ؟ پس من به او نگاهی با دلتنگی شدید نمودم و قرار گذاشتم که با وی  در جواب طوری بپیچم که در این سوال با فطرت خود پیچیده و گفتم : انسان به دو نوع است : یکی انکه در شرق زنده گی می کند و دیگری انکه در غرب بسر می برداولی مجبور و دومی مختار است ان شخص دهانش را به تبسمی باز کرد بقدر نصف فاژه اشخاص تنبل و پر حرف که در بلادما به کثرت وجود دارد بعدا گفت


این چی حرف است ؟ من از تو می پرسم که انسان ازاد است و اراده ازاد و قدرت مستقل دارد که انچه را می خواهد میکند و انچه را نمی  خواهد نمی کند یا مجبور استپس گفتم : جوابت را دادم که انسان در غرب مستقل و در شرق تحت استعمار است در ان جا اراده و قدرت است و در این جا هیچ چیزی نیست پس یکی از ظریفان خندید و گفت : ای مرد خدا ! مردم در غرب احساس کردند که عقل دارند پس به ان فکر کردند تا راز های پوشیده کائنات را کشف نمودند احساس کردند که اراده دارند پس به ان تصمیم گرفتند تا اینکه سرنوشت و جلوه سیاست ها در دست انها قرار گرفته و احساس نمودند که قدرت دارند پس مشرق و مغرب را طی نمودند و چیز های نوع و عجیبی ساختندو اما ما ......... این مردی از هزاران مرد است که جهان مملو از ان است امده تا از من در حل معضله ای که از وی غایب است فتوی گیرد


ایا او حقایق عقل ازاد دارد که بتواند به ان فکر کند ؟ ایا اراده ازاد است که بتواند به ان قصد نماید ؟ و ایا قدرت دارد که بتواند به ان حرکت کند ؟انگاه که ما این همه را برای ایشان ثابت کنیم به فکر اغاز خواهد کرد و بعدا عزم و پس عمل خواهد کرد ولی حالا او از جانب ان انسان مختار که در غرب است مجبور می باشد


پس بین این دو شخص چقدر فاصله است ؟
About the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160