طبقه بندی نباتات از نظر چرخش زندگی شان

Posted on at


بنام خداوند مهربان

طبقه بندی نباتات از نظر چرخش زندگی شان 

دوستان یک معلومات مختصر که راجعه به طبقه بندی چرخش رندگی نباتات دارم به شما ارایه میکنم

در طبقه بندی نباتات از نظرچرخش زندگی شان به سه گروه تقسیم میشود

1 : نباتات یکساله 2 : نباتات دوساله 3 : نباتات چندین  ساله داریم

1 : نباتات یک ساله: عبارت از نباتات هستند که چرخه زندگی شان در یک سال کامل میشود یعنی مرحله رشت رویشی و زایشی را در طی یک فصل رشد به اتمام میرساند و بعدا خشک شده و میمیرند

مانند : اسفناج , کاهو , گلپی و غیره .... میباشد

2 : نباتات دو ساله :عبارت از نباتات هستند که چرخه زندگی شان در طی دو فصل رشد کامل میشود این نباتات در سال اول رشت رویشی کرده وزمانیکه زمستان بالای انها می اید از بین نمیرود ودر سال دوم در حالیکه یک زمستان ازبالای شان تیر شده ساقه گل دهنده تولید میکنند که بعد از بذر دهی عمر شان ختم میشود

مانند : پیاز , زردک , بعضی از کلم ها و غیره میاشد

3 : نباتات چندین ساله : عبارت از نباتات هستند که پس از چند سال که نبات رشت رویشی انجام داده و وارد مرحله زایشی شده و گل و بذر تولید میکند وبه صورت دایمی باقی میماند

طبقه بندی نباتات به اساس درجه حرارت :

طبقه بندی نباتات به اساس درجه حرارت شان به دو دسته تقسیم میکنیم

1: نباتات موسوم سرد داریم 2: نباتات موسوم گرم داریم

1: نباتات موسوم سرد: نباتات هست که در موسوم سرد در موقابل هوای سرد مقاومت داشته و در اوایل بهار زود تر به نمو شروع میکند و در تا اواخر خزان به نموی خود ادامه میدهد

مانند : زردک , کاهو , کرم , ملی سرخک و غیره میباش

2: نباتات موسوم گرم: درمقابل هوای سرد مقاومت داشته و فقط در مقابل هوای گرم قابلیت رشت را دارند

مانند : کدو , هندوانه , خرنوزه , و غیره میباشند

طبقه بندی نباتات از نظر رشت و ماهیت ساقه :

در این طبقه بندی نباتات به دو گروه تقسیم میشود عبارت از چوبی و علفی هستند

نباتات چوبی :

1: درختان که دارای ساقه های مستحکم و چوبی میباشد

مانند سیب , زردالو , و غیره میباشد

2: درختچه ها این ها هم دارای ساقه های چوبی هستند اما ضعیف تر از درختان هستند

مانند : شمشاد

3: و خزنده های چوبی هستند این ها هم دارای ساقه های نسبتا ضعیف هستند و برای استوار نگهداشتن شان به یک تکیه گاه نیاز دارند

مانند : تاک انگور وغیره میباشند

نباتات علفی : شامل دو دسته میباشد 

1: نباتات که ساقه های علفی هستند مانند انواع از گل ها

2: نباتات که دارای ساقه های خزنده می باشد مانند : هندوانه , خیار و غیره میباشد

طبقه بندی درختان به اساس دوره استراحت :

از نظر دوره استراحت نباتات به دو گروه تقسیم میشود

1: درختان برگ ریز که بارسیدن فصل خزان برگ های درختان خشک شده به ریزش شروع میکند و به طرف خواب زمستانی میرودو با دوباره رسیدن فصل بهار به فعالیت خود اغاز میکند مانند : بهی , سیب و غیره میباشد

2: درختان همیشه بهار همیشه سبز بوده ودر فصل خزان برگ ریزی نداشته و در تمام فصل های سال همیشه سبز بود مانند : سرو , ناجو, وغیره میباشد .

نویسنده : موسکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 About the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160