سودای رئیس جمهورشدن

Posted on at


خوب به سلامتی ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم شروع شد وتا سه هفته آینده هرکس سودای تکیه زدن به کرسی ارگ رادارد،میتواندبخت خودرابیازماید.البته به نظرکارچندان راحتی هم نیست،پیدا کردن صدهزار هوادارآن هم ازتمام ولایت های کشورکاری نیست که هرکسی سعی درآزمودن آن داشته باشد،سه روز از زمان داده شده گذشت ووارد روز چهارم شدیم ولی هنوز حتی یک نفرهم برای کاندیدا شدن ودلخوشی ماپابه این مراکزانتخاباتی نگذاشته،البته برای کمیسیون انتخابات که بسیارعالی است،چون وقتی برگه های رای دهی راچاپ میکنند نیاز نیست یک لیست کلان از ده ها هزارنفرردیف کندکه درنهایت بعضی از آنهاحتی چندصد رای راهم نمیتوانندبگیرند.
آن یک میلیون افغانی راهم هرکس دلش ریاست جمهوری میخواهدپرداخت کندتاثابت شود برای نشستن برمسند ریاست جمهوری خرجها باید کرد.
البته معلوم نیست که چه میشود وبه کجا میرود.
جدا از همه این ها همین که یک قدم دیگر به ماراتون انتخابات نزدیک میشویم خبرخوبی است وتاچندروزدیگرازشراین همه شایعه وخبرکه فلانی یافلانی میخواهدنامزدشود یاآن شخص قراراست معاون آن شخص دیگرشود خلاص میشویم وبعد ازآن شایعات معاملات داغ خواهد شد.
امیدواریم درروزهای آینده افرادی برای ثبت نام مراجعه کنند که توان وشایستگی لازم رابرای اداره کشور آن هم درشرایطی بعد از سال 2014 داشته باشندوعلاوه برقدرت واعتبارازدرایت وکاردانی لازم برای هدایت کشور نیزبرخوردار باشند.
البته استفاده ازمشاوران خبره وبرنامه مشخصی برای اداره وتوسعه کشورامتیازات یک نامزد خوب است.به شرطی که بازی های سیاسی وزدوبندهای سیاسی،نامزدهای ریاست جمهوری راآنقدر غافل نکند که از برنامه ریزی هدفمندانه غافل شوند.
این انتخابات،اولین انتقال دموکراتیک قدرت درافغانستان است.امیدکه این روندتبدیل به سیستمی ثابت و قدرت مند برای تغییرقدرت واعمال قدرت مردم بردولت شود.


About the author

160