صبر در مقابل مصیبت ها و تکالیف

Posted on atصبر عبارت از مبارزه دومدار با سختی ها غم ها مصیبت ها و تکالیف است که انسان همیشه با دشمنان گوناگون در مبارزه قرار دارد. این یک حقیقت است که انسان ها در زنده گی خود با بسیار از مشکلات مواجه میشود و در بعضی از حالات به او ضرر های مالی و بدنی میرسد. اما مسلمانان تمام این مشکلات را از جانب الله (ج) یک امتحان می دانند و در مقابل این امتحان صبر را از خود نشان میدهند. هرگاه برای یک مسلمان تکلیفی, مصیبتی و یا غمی برسدصبر می نماید و یک مسلمان همیشه در برابر مصیبت ها دعای استقامت میکند


 


مصیبت های که بر انسان ها رخ میدهد انواع مختلفی دارد که یکی از سخت ترین مصیبت ها مرگ اصل پدر, مادر, خواهر, برادر, دوستان و اقارب میباشد که صبر در مقابل مرگ دوستان و عزیزان الازامی است.


اکثر اوقات انسانها توسط کسانی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که از نگاه اخلاق فاسد باشند و اخلاق فاسد این اشخاص سبب نگرانی و غم دیگر افراد یک جامعه میگردد. 


صبر از جمله عبادات برای خداوند متعال در مقابل تکالیف ومصیبت ها ویا غم است که توسط این ها خداوند «ج» بنده گان خود را آزماشی میکند


.


خداوند بزرگ انسان صبر کننده را  به جایگاه خاص و والای میرساند.شخص صبرکننده مقام انسانیت خود را بالا میبرد چون صبر در مقابل مصیبت ،مشکلات وغم ها انسان را از خطا دور میسازد .زیرا انسان در عجله با عث این میشود که خطاهای ذیادی نماید تصمیم های نادرستی میگیرد وباعث این میشود که به را خطا یا نادرست قدم بگزارد 


انسان با  صبر میتواند حل تمام مشکلات خود را دریافت نماید ویک زندگی خوش  آرامی داشته باشد


 


نویسنده :« فـــــروزان محــــمدی
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160