ارزش آب در زنـــدگـــی

Posted on at


آب برای زندگی ما اهمیت زیادی دارد زیرا که زندگی همه زنده جان ها وابسته به آب می باشد بدون آب زندگی انسان ها حیوانات و نباتات ناممکن است


پس می توان گفت در جایی که آب جریان دارد در ان جا باغ ها و کشت زار ها نیز وجود دارد و زندګی انسان ها و سایر زنده جان ها خوبتر تامین می شود اما در جای که آب وجود ندارد آنجا خشک و بدون کشت و سرسبزی باقی می ماند و زندگی کردن در آنجا مشکل است بنابر این گفته می توانیم که آب برای زندګی بزرگترین نعمت خداوند است


پس نباید به آن بی توجه بود در کشور ما مردم عموما از آب دریا و جوی ها  کاریز ها و چاه هایدان فنی صحی ادویه میکروب کش یا کلورین را با آن علاوه نمایم تا آبی را که می نوشیم برای صحت آزاد که معمولا با گرد و خاک و مکروب های مختلف آلوده می باشد استفاده می کنند حیوانات نیز از این جوی ها و چشمه ها استفاده می کنند پس مصرف این نوع آپ ها برای آشامیدن درست نیستجوش دادن آب بهترین شیوه است که آب را صحی و قابل نوشیدن می سازد و یا اینکه مطابق هدایت کارمن ما ضرر نداشته باشد


پس می توان گفت آب برای زندگی همه موجودات زنده با ارزش است و در حقیقت یک بخش عمده مودجودات همین آب استAbout the author

160