اکنون فکر کنیم

Posted on at


 


انسانی که اشرف المخلوقات است، انسانی را که خداوند در روی زمین مقام خلیفه داده است، وتمام آنچه به وی ضروری است برایش عطا کرده است امروز راه وچاه را از هم فرق نمی کند ،همان انسانی که خداوند حتا فرشته  ها را برای سجده کردن به او مکلف ساخته است


در مجموع می توان گفت که انسانها به دو گروه بزرگ تقسیم شده اند که یکی مسلمانها ودر دیگرغیرمسلمانها که ادیان مختلف را دربر می گیرد، شامل می شود ،واما امروزباوجوداین که تعداد مسلمانها روز به روز زیادتر شده می رود باز هم نظام قویی که بتواند آنها را تحت یک پرچم نگه دارد پیدا نمی شود به همیندلیل است که مسلمانها پارچه شده اند و تقلید از غربی ها وتقلید از دشمنان اسلام می کنند حجاب اسلامی کاملن از میان برداشته شده است زنان و دختران با گفتن اینکه‌«دل های مان پاک است» وجود ظریف خود را برای مردان نامحرم برجسته می سازند ، اما از این حقیقت هم چشم پوشی کرده نمی توانیم که انسانها در زندگی شان نیازمند یک تغیر جدی هستند وبه خصوص جوانان که می خواهند روز به روز مطابق به فیشن و استایل خودشان را عیار سازند، اما هر چیز باید در یک چوکات منظم و منحصر به خودش باشد ودر پهلوی آن باید در نظرداشته باشیم که ما مسلمان هستیم آنچه را غرب برای ما می آورد اگر ضرورت ما باشد می توانیم آن را به وجه احسن اش استفاده کنیم تا دین ما خدشه دار نشود، در این حال انسان دانا وبا خبر از دین خدا  با شعوری که خداوند برایش عطا کرده است فکر می کندومی اندیشد که چگونه زندگی کند تا در دنیا و آخرت نام نیک را کمایی کندامروز هنگامی ما حجاب می کنیم که برای خواندن در حضور خداوند ایستاده می شویم ،گویا تنها کسیکه به ما نامحرم است خداوند است چرا؟؟؟؟؟     About the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160