چگونه می توان از رسانه ها در جنگ نرم استفاده کرد

Posted on at


                                            


 


         رسانه ها از همه وسیله ها بیشتر نقش اساسی در جنگ نرم دارد و کارکرد رسانه ها در این راستا بیشتر تاثیر گزار  است چن جنگ نرم جنگی است میان دانشگاه و اندیشه ورزانکه بیشتر از رسانه های داخلی استفاده می شود .


         چون هدف پنهان دارد وقتی جامه غفلت زده شد بیشتر جنگ نرم موثر واقع می شود چرا که با بزرگ نمایی بیش از حد الگوها ناخود آگا مردم تسلیم ان می شوند.


 


 ورسانه ها با استفاده از تکتیک های مختلف  از جنگ نرم استفاده کرده  و افکار عامه را تحت تاثیر قرار می دهد  که از جمله  می توان گفت رسانه ها واژه های مختلف را به صفات مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به نهاد های مختلف نسبت می دهد که هدف آن محکوم کردن یک ایده ، فکر و گروه است و همچنان با بر جسب زدن واسم گزاری رسانه های جمعی  مفهوم چون حقو ق بشر ،آزادی  و غیره غرب را پررنگتر جلوه می دهد  و آنها را مدافع حقوق بشر  معرفی می کند در صورت که بیشترین نقض در آنجا صورت می گیرد.


         و همچنان شخصی را مرد احترام و دیگری را منفور قرار می دهد  که ازین نوع تبلیغات در مبارزات سیاسی و انتخاباتی بیشتر مورد استفاده  قرار می گیرد.


         رسانه ها همچنان از شایعه استفاده می کند چون وقتی اطلاعات درست و اخبار ثفه در دسرس قرار نداشت شایعه خود به خود به وجود می آید و شایعه هم بیشتر حول محور های اساسی و مهمی که مخاطب حساسیت بالا دارد  صورت می گیرد و دیگر می توان از کلی گویی نام برد که رسانه ها  مفاهیمی چون دموکراسی ، آزادی و حقوق بشر را بدون اینکه تعریف مشخص از آن  شود جهت اقناع مخاطب استفاده می کند.


 


         از همین سبب است که کشور ها بیشتر می خواهند رسانه ها را تحت کنترول خود داشته باشند که تاریخ گواه چونین گفته ای است .ودر اخیر باید گفت که این نوع جنگ نه تنها توسط یک کشور بالای کشوردیگر صورت می گیرد بل توسط یک کشور بالای مردم همان کشور نیز صورت می گیرد و در این اواخر اثرات آن  قا بل مشاهده است  و می بینیم که چگونه  از طریق رسانه ها وارد جامعه شده و هدفی را که می خواهند بر آورده کنند.About the author

160