لحظه های تلخ و شیرین

Posted on at
لحظه های تلخ و شیرین عبارت از لحظات است که هر انسان آنرا در زندگی خویش سپری نموده و خواه نا خواه از این دو کوچه میگذرد ولی این خود انسان است که تعین نموده چگونه میگذرد البته در تعین اینکه از کدام کوچه میگذرد نی، بلکه این را میتواند که چگونه بگذرد. ولی آنچه مهم است دانستن پیش آمدید این دو لحظه که در حقیقت هر انسان خود را آمده به این دو لحظه در هر زمان و مکان بداند و آمده به این باشد که از فراز و نشیب هر لحظه چگونه و به کدام خون سردی باید بگذرد که من فکر میکنم هریکی از آمد ، آمد این چنین حالت ها میداند ولی مهم اینست که کنترول این چنین حالت ها مهارت و شهامت و هنری در کار دارد.


 


لحظات تلخ که یکی از واقعات ناگوار است که شاید در زندگی همه آمدنی باشد و گریز از آن در کار نیست جز اینکه راه را باید بدانیم که چگونه باید آنرا سپری کنیم و صبر کنیم میگویند که صبر تلخ است اما بر شیرین دارد که این یک واقعت بسیار معقول است ولی صبر که باید هر نکات کم و کاستی را دانسته و راه حل را پیدا کند که این خود یک مدیرت بحران خوب را نشان میدهد.


که چکونه نکات ضعف را پر کند و چگونه باید اقدام کند و با کدام تکتیک و باید اول از کجا شروع کند و با کدام کسان در مشورت شده و از کدام کسان اول بپرسد.


ولی لحظات شیرین لحظات است که همه خواهان این لحظات بوده و میخواهند که همیشه همین لحظات در زندگی شان تکرار شود.


همچنان باید بگویم آمد آمد این لحظا ت یعنی لحظات شیرن اکثراً از کنترول انسانها دور است و هم بدست آنها ولی در آوردن و داشتن این چنین لحظات هر کسی کوشش خود را کرد ه میتواند و اندکی نی، بلکه بسیار نقش را در داشتن و آوردن این چنین لحظات را خود انسانها دارد .


اغلب کسان مؤوفق میدانند که چگونه از لحظات تلخ بر آمده و خود را به لحظات شیرن برسانند.


خوب حال باید بدانیم که لحظات تلخ یعنی چی و لحظات شیرین یعنی چی ؟ خوب در اول میخواهم که خود شما اندکی فکر نموده و لحظات شیرین و تلخ تان را به یاد بیاورید، و یا به نظر شما لحظات تلخ تان چه بوده و لحظات شیرین تان چی بوده ؟ هم چنان سبب لخظات تلخ و هم چنان سبب لحظات شیرین خود را سبب دهیدو بعد بگویید که آیا خود تان در داشتن این چنین لحظات چی سهم را داشته اید آیا علت خود تان بوده اید که سبب این معلول شده اید؟


بلی میدانم که هر یکی از شما این لحظات را تصور نموده اید و هم میدانید که آیا خودتان نقش داشته اید و یا خیر، البته اگر در آوردن آن نقش نداشته اید ولی حتماٌ در کنترول آن نقشی را دارید که باید چگونه آنرا سپری کنید و بعد از داشتن آن چه اقدام کنید.آری این دین مبین اسلام است که آمد هر حالت را از جانب پروردگار میداند و همه کسان را دل جمعی داده که خداوند بینای هه حالات انسانها است که در حالات صبر تلخی به آنها پاداش دنیوی و اخروی خواهد داد و همچنان حالات شیرین که در زندگی انسانها تکرار میشود هم از جانب پروردگار میباشد ، تا نشود انسان سرکش شده و مغرور حالات خود شود بلکه باید در همه حالات شاکر خداوند باشند و خداوند را بینا و مالک همه چیز بداند.


ولی خداوند به انسانها عقل داده تا خود هم زندگی اش را بداند و بتواند که از زندگی خویش به کدام طریقه استفاده نموده و زندگی را چگونه سپری نماید.


بلی دوستان این خود انسانها هم است که زندگی اش را تلخ و شیرین میکند ولی با ارادۀ خداوند .به امید این  که همه دوستان ما خصوصاً مردم زجر دیدۀ ما افغانستان دیگر لحظات تلخی در زندگی نداشته باشند و همیشه لحظات خوش آنها را هم آغوشی نماید.


نویسنده: حکمت الله عزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160