کنفرانس شبکه های اجتماعی در افغانستان

Posted on at


امروز ساعت ۸ قرار هست که به یک کنفرانس با موضوع شبکه های اجتماعی و تاثیر ان روی انتخابات ریاست جمهوری برم . بیشتر سخنرانان از ادرس دولت می ایند و حرف میزنن و میدانم که حرفشان مزخرف است . 

دوست داشتم که کسانی که چنین برنامه هایی را برگزار میکنند به قدرت شبکه های اجتماعی باور یا حداقل به قدرت مردم باور داشتن . چند مقام دولتی می ایند و حرف میزنن و میروند و هیچ می شود چنین گرده همایی هایی که میخواهد قدرت شبکه های اجتماعی یا همان قدرت فردی در جامعه را تقویت کند تا مردم به عنوان قدرت برتر معرفی شوند . 

نمیدانم دیگر چه کسانی انجا خواهد بود اما دوست دارم با کسانی اشنا شوم که از ادرس هیچ ارگانی نیامده باشن و خود لیدری باشن برای تفکر خود در جامعه و این اشنایی میتواند لذت بخش و صحبت ها شیرین باشد . 

 

زندگی صفر درجه 

کاوه ایریک About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160